نویسنده = ماحوزی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. رابطۀ ادراکِ حسی، کمال و لذت با زیبایی در استتیکِ کریستین وُلف

دوره 20، شماره 1، بهار 1397، صفحه 72-96

10.22091/pfk.2018.1365.1449

داود میرزایی؛ علی سلمانی؛ رضا ماحوزی