نویسنده = حاج رشیدیان، سعید
تعداد مقالات: 1
1. کارکرد تخیل در تقویم عینیت از منظر کانت

دوره 21، شماره 1، بهار 1398، صفحه 143-164

10.22091/jptr-pfk.2019.2502.1744

علی سلمانی؛ سعید حاج رشیدیان