نویسنده = پنلهوم، ترنس
تعداد مقالات: 1
1. ربط و نسبت عقل و ایمان

دوره 5، 20-21، تابستان 1383، صفحه 123-147

10.22091/pfk.2004.337

ترنس پنلهوم؛ احمدرضا مفتاح