نویسنده = اکبری زردخانه، سعید
تعداد مقالات: 1
1. مرامنامه اخلاقی در علوم: چیستی، چرایی و روش تهیه

دوره 19، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 24-45

10.22091/pfk.2017.2023.1632

حمیدرضا آیت اللهی؛ سعید اکبری زردخانه