نویسنده = بابایی، حبیب الله
تعداد مقالات: 1
1. نقد رابطۀ تقلید و خشونت در اندیشۀ ژیرار

دوره 20، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 219-242

10.22091/pfk.2018.1200

محمد حسین صادقی؛ حبیب الله بابایی