نویسنده = تصدیقی شاهرضایی، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم صورتِ زندگی‌‌‌‌، سنگِ بنایی برای فلسفهٔ متأخّر ویتگنشتاین

دوره 21، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 55-80

10.22091/jptr.2020.4800.2203

عسکر دیرباز؛ مجتبی تصدیقی شاهرضایی