موضوعات = فلسفه عمل
تعداد مقالات: 1
1. Agency and Virtues

دوره 21، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 119-140

10.22091/jptr.2019.4673.2190

زهرا خزاعی