دوره و شماره: دوره 5، 17-18 - شماره پیاپی 17، پاییز 1382 

مقاله علمی پژوهشی

1. نظریه کارکرد صحیح درباره ضمانت

صفحه 2-28

10.22091/pfk.2003.350

سید حسین عظیمی دخت