دوره و شماره: دوره 5، 20-21 - شماره پیاپی 20، تابستان 1383 
6. ربط و نسبت عقل و ایمان

صفحه 123-147

10.22091/pfk.2004.337

ترنس پنلهوم؛ احمدرضا مفتاح