دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 40، تابستان 1388 

مقاله علمی پژوهشی

1. نقد و بررسی "وجود ذهنی" از دیدگاه ابن سینا

صفحه 5-26

10.22091/pfk.2009.196

قاسم کاکایی؛ عزت مقصودی


10. نزول و حدوث نفس

صفحه 227-244

10.22091/pfk.2009.205

رضوانه نجفی سوادرود باری