مقاله علمی پژوهشی فلسفه اسلامی
1. نقش علم و عمل در تکامل آدمی از نظر ملاصدرا

محمد ذبیحی؛ علی اله بداشتی؛ علی نجات رای زن

دوره 21، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 9-28

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2019.2751.1799

چکیده
  «نفس ناطقه» فصل ممیّز انسان از دیگر انواع و «کمال عقلی» فصل ممیّز آدمیان از یک‌دیگر است. نفس ناطقه دارای دو قوۀ عقل نظری و عقل عملی است. لطیفۀ ملکوتی نفس که سرّی از اسرار الهی است ظرفیت ترقّی و استکمال به سوی واجب تعالی دارد و اگر انسان آن را مُهمل رها کند به سوی ظلمت و تاریکی خواهد رفت. تحوّل‌پذیری و استکمال نفس ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
2. بررسی رابط و یا رابطی بودن ممکنات از نظر جلال‌الدین دوانی

الهه زارع؛ عباس جوارشکیان؛ قاسم کاکایی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی

دوره 21، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 29-50

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2017.1447.1471

چکیده
  تاریخ دریافت:  ۰۵/۱۱/۱۳۹۶         |           تاریخ پذیرش:  ۲۲/۰۵/۱۳۹۷ ملاصدرا با اعتقاد به رابط بودن ممکنات، مدعی است که از سخنان همۀ حکمای پیش از خود، از جمله جلال‌الدین دوانی رابطی بودن ممکنات استتناج می‌شود، اما دوانی که در آثار خود رابطۀ ممکنات و علّت را با مفهوم «انتساب» ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی فلسفه اسلامی
3. برابری عصیان و تجرّی در نقض قانون اراده

امیر دیوانی

دوره 21، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 47-70

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2017.1678.1530

چکیده
  تاریخ دریافت:  ۱۶/۱۰/۱۳۹۶         |           تاریخ پذیرش:  ۲۴/۰۷/۱۳۹۷ این نوشته ناظر است به نسبت تجرّی [= گستاخی، بی‌پروایی] با قانون اراده و این‌که آیا در موارد تجرّی قانون اراده نقض شده است یا به تعبیر دیگر، آیا در تجرّی، از قانون اراده سرپیچی، عصیان و تمرّد شده است. این نوشته بر موقعیت ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
4. بدن‌مندی سوژه در میانۀ هستی‌شناسی و اخلاق: واکاوی پدیدارشناسانه بَدن در اندیشۀ هایدگر و لویناس

محمدرضا ریخته گران؛ علیرضا صیادمنصور

دوره 21، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 71-96

http://dx.doi.org/10.22091/jptr-pfk.2019.2889.1825

چکیده
  تاریخ دریافت:  ۱۲/۱۱/۱۳۹۶         |           تاریخ پذیرش:  ۲۰/۰۱/۱۳۹۸ هایدگر در هستی و زمان به بحث از بدن‌مندی «دازاین» نپرداخته است و آن‌‌ را به مجالی دیگر موکول کرده است، یعنی در درس‌‌گفتارهای زولیکون (1969۔1959م) - که برای پزشکان و روان‌شناسان سوئیسی ارائه شده‌‌اند. او این واقعیت ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
5. علیّت عدمی و بررسی یک روایتِ ناواقع‌گرایانه

سید علی طالقانی

دوره 21، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 97-120

http://dx.doi.org/10.22091/jptr-pfk.2019.3417.1924

چکیده
  تاریخ دریافت:  31/0۴/۱۳۹۷         |           تاریخ پذیرش:  ۲۲/۱۱/۱۳۹۷ در زبان روزمره، زبان علمی، احکام اخلاقی و دعاوی حقوقی جملات زیادی وجود دارد که در آنها امری عدمی، علّت یا معلول یا هم علّت و هم معلول واقع شده است؛ جملاتی مانند: «بی‌توجهیِ حامد به گُل‌ها علّت از میان رفتن‌ آنهاست»، ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی فلسفه اخلاق
6. اخلاقی‌ زیستن و بیگانگی؛ نقدی بر تقریر ریلتون از پیامدنگری

مینو حجت

دوره 21، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 121-142

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2019.3696.1977

چکیده
  تاریخ دریافت:  ۲۹/0۷/۱۳۹۷         |           تاریخ پذیرش:  ۲۳/۱۰/۱۳۹۷ یکی از چالش‌های پیشِ روی اخلاق، در دهه‌های اخیر، ادعای عدم سازگاری اخلاق با اموری است که از جملۀ مهمترین عواملِ سازندۀ سعادت انسان‌اند. ادعا شده است که گاه تبعیت از نظریه‌های اخلاقی شخص را با بعضی از امور بسیار ارزشمند ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
7. کارکرد تخیل در تقویم عینیت از منظر کانت

علی سلمانی؛ سعید حاج رشیدیان

دوره 21، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 143-164

http://dx.doi.org/10.22091/jptr-pfk.2019.2502.1744

چکیده
  کارکرد تخیّل در تقویم عینیت  از منظر کانت علی سلمانی*    ׀    سعید حاج رشیدیان**  تاریخ دریافت:  0۹/0۷/۱۳۹۶         |           تاریخ پذیرش:  ۲۵/۱۲/۱۳۹۷ چکیده کانت معتقد است که یکی از اساسی‌ترین کارکردهای تخیّل، فراهم آوردن عینیت است. نقش تخیّل در تقویم عینیت هم شامل احکام ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی فلسفه ذهن
8. تحلیل انتقادی استدلال «عدم تفاوت مربوط» در دفاع از حقوق هوش مصنوعی

علیرضا مازاریان

دوره 21، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 165-190

http://dx.doi.org/10.22091/jptr-pfk.2019.3925.2023

چکیده
  تاریخ دریافت:  0۹/0۸/۱۳۹۷         |           تاریخ پذیرش:  0۹/۱۲/۱۳۹۷ پرسش‌های فلسفی نوظهور دربارۀ جایگاه اخلاقی و حقوق هویات دارای هوش مصنوعی فراوان است؛ پرسش‌هایی نظیر این‌که آیا می‌توان چنین هویاتی را دارای مسئولیت اخلاقی و همچنین حقوق ویژه دانست. اخیراً، اریک شویتسگبل، فیلسوف ذهن ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
9. هنر، حیطۀ عمومی؛ تلاشی برای دست‌یابی به فلسفۀ هنر آرنت

مهرداد بهراد؛ شهلا اسلامی

دوره 21، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 191-212

http://dx.doi.org/10.22091/jptr-pfk.2019.2614.1771

چکیده
  تاریخ دریافت:  0۹/0۳/۱۳۹۷         |           تاریخ پذیرش:  0۷/0۷/۱۳۹۷ هانا آرنت فیلسوفی سیاسی‌ای است که هنر را به عنوان امکانی برای تحقّق نوعی حیات سیاسی می‌فهمد و تلاش می‌کند تا با استفاده از مبنای رهایی‌بخشی به نام هنر، نوعی از حیات سیاسی را که به زعم او در دوران جدید مخدوش و مفقود شده ...  بیشتر