دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 49، پاییز 1390، صفحه 1-132 
6. Cloning and Religious Challenges

صفحه 115-130

10.22091/jptr.2009.1482

Mohammad Hossein Mokhtari؛ Seyyed Rahim Moosavinia