دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 50، زمستان 1390