دوره و شماره: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 52، تابستان 1391 
12. طبیعی بودن انواع و قوانین طبیعت

صفحه 223-236

10.22091/pfk.2012.130

کیوان الستی؛ امیر احسان کرباسی زاده