دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 54، زمستان 1391 

مقاله علمی پژوهشی

1. خودآگاهی در فلسفه ابن‌سینا

صفحه 5-17

10.22091/pfk.2012.71

حمید رضا خادمی؛ احمد بهشتی