دوره و شماره: دوره 16، شماره 3 - شماره پیاپی 63، بهار 1394 
7. تبیین مفهوم «عرش» و «کرسی» بر مبنای علم بلامعلوم

صفحه 129-148

10.22091/pfk.2015.42

حسین خاکپور؛ نعیمه معین الدینی؛ علی اکبر نصیری