دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز 1378 

شناسنامه علمی شماره

11. دانشجویان و اوقات فراغت

صفحه 177-179

10.22091/pfk.1999.502

غلامعلی سرمدی