دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1378 

مقاله علمی پژوهشی

1. علوم انسانی در بوته نقد

صفحه 3-5

10.22091/pfk.1999.462

محمدکاظم شاکر