دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، تابستان 1379 

شناسنامه علمی شماره

1. وجوه معانی نفس در قرآن

صفحه 7-20

10.22091/pfk.2000.503

محمدکاظم شاکر