دوره و شماره: دوره 17، شماره 4 - شماره پیاپی 68، تابستان 1395، صفحه 1-200 

مقاله علمی پژوهشی

1. هایدگر و نقد بنیان‌های نظری هرم بزرگ هستی

صفحه 7-26

10.22091/pfk.2016.638

مجتبی اعتمادی نیا؛ علی اصغر مصلح