مقاله علمی پژوهشی
1. نظریه مثل و صدور کثرات از واحد حقیقی

محمد ذبیحی؛ محمود صیدی

دوره 17، شماره 1 ، پاییز 1394، صفحه 7-28

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2015.554

چکیده
  ایده مثل افلاطونی که راهی برای رهایی از برخی اشکالات پیرامون شناخت اشیاء، توجیه کثرات و یافتن مبدا نهایی ثابت  برای موجودات متغیر بود، چندان طول نکشید که در عرصه معرفت شناسی و شناخت اشیاء دشواری های بسیاری را پدید آورد. در دنیای اسلام نظریه مثل افلاطونی مخالفان و موافقان نامداری دارد.سه فیلسوف بزرگ عالم اسلام ابن سینا،سهروردی و ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
2. وجوه تشابه حکیم ترمذی و ابن عربی در بحث ولایت

مینا باهنر؛ ابوالفضل محمودی

دوره 17، شماره 1 ، پاییز 1394، صفحه 29-44

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2015.549

چکیده
  یکی از مهم ترین مباحث عرفان نظری،بحث ولایت است.شاید عامل اصلی پرداختن به این بحث معرفتی در عرفان اسلامی، ریشه در متون اسلامی به ویژه قرآن کریم دارد و همین امر موجبات تفاسیر متعددی را در دیدگاه مفسران فراهم آورده است.در این میان تفاسیر عرفانی نقش چشمگیری در تحول معنا و مفهوم و طرح بحث های متنوع در این زمینه داشته است. از جمله این دیدگاهها ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
3. دعا از دیدگاه قاضی ‌عبدالجبار معتزلی

جنان ایزدی؛ هاجر مهوری حبیب آبادی

دوره 17، شماره 1 ، پاییز 1394، صفحه 45-70

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2015.551

چکیده
  قاضی‌عبدالجبار همدانی شرایط دعا را اراده، علم به مقام کسی که از او طلب می‌کنیم، بیان قید خالی بودن از مفسده، و خاضع و خاشع بودن می داند. در دیدگاه معتزلی وی، فلسفه‌ی دعا لطف بودن آن است. وجه لطف بودن دعا، این است که خداوند ما را امر به دعا کردن فرموده و خدا امر به کار قبیح نمی‌کند. دعا تقسیمهایی دارد. دعا در حق غیر و لعنت، دعا برای مؤمن، ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
4. تاویلات بدیع سهروردی از آیه نور

محمد رضا یوسفی؛ الهه حیدری جونقانی

دوره 17، شماره 1 ، پاییز 1394، صفحه 71-92

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2015.550

چکیده
  سهروردی را باید حلقه واسط فلاسفه مشایی و اشراقی و عرفا دانست. وی عرفان را عمیقاً با فلسفه درآمیخت به گونه‌ای که فلسفه از خشکی محض خویش به درآمد و عرفان پایه‌های استوار استدلالی یافت. به عبارت دیگر، علت ظهور افرادی مثل ابن‌عربی، عزیزالدین نسفی و حتی صدرای شیرازی را باید در تأثیر سهروردی بر فلسفه و عرفان جست‌وجو کرد. یکی از مهم‌ترین ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
5. صدق و کذب‌پذیری مشهورات نزد ابن‌سینا

مهناز امیرخانی؛ سیده ملیحه پورصالح امیری

دوره 17، شماره 1 ، پاییز 1394، صفحه 93-110

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2015.552

چکیده
  این پژوهش در صدد یافتن موضع ابن‌سینا در قبال صدق و کذب‌پذیری مشهورات است و به جست‌وجوی قسم خاصی از این آراء که قابلیت اتصاف به صدق و کذب را دارا هستند، می‌پردازد. با توجه به اظهارات ابن‌سینا مبنی بر ابتنای احکام جدل بر تسلیم و شهرت و عدم اعتبار مقدمات جدلی ومشهورات بر اساس حق و حقیقت و هم‌چنین تصریحات دیگر او مبنی بر صدق و کذب‌پذیری ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
6. خواب و رؤیا و تحلیل آن از منظر ابن‌سینا و ملاصدرا

وحیده حداد؛ حامد ناجی اصفهانی

دوره 17، شماره 1 ، پاییز 1394، صفحه 111-130

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2015.611

چکیده
  خواب و رؤیا، معنا و جایگاه آن در فلسفه بحثی است که کمتر فیلسوف برجسته ای از آن غافل مانده و به بررسی آن از منظر اصول و مبانی فلسفی خود نپرداخته باشد. در نظر حکمای اسلامی، رؤیا حاصل فاصله گرفتن روح از حواس ظاهری و میل آن به قوای باطنی است، به این معنی که انسان گاهی در عالم خواب به ادراک حقایق هستی و وقایع آینده موفق می شود و از این رهگذر، ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
7. تحلیل نظریه تکامل و بررسی پیامدهای آن از منظر سید حسین نصر

اسحاق آسوده

دوره 17، شماره 1 ، پاییز 1394، صفحه 131-152

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2015.569

چکیده
  چکیده دکتر سید حسین نصر بواسطه تبحر در حکمت اسلامی ، تسلط بر علوم طبیعی و آشنایی با مدرنیته به نقد نظریه تکامل می پردازد . نوشته حاضر به بررسی انتقادات و دلایل ایشان پیرامون نظریه تکامل و پیامدهای آن می پردازد. به نظرایشان فاقد شی نمی تواند معطی آن باشد و طبیعت کور با هر امتداد زمانی موجد آن نیست و این معنا با تامل در سنخ فاعلیت حق تعالی ...  بیشتر

شناسنامه علمی شماره
8. فصل‌نامۀ علمی- پژوهشی دانشگاه قم سال هفدهم، شماره اول– پاییز 1394، شماره پیاپی 65
دوره 17، شماره 1 ، پاییز 1394، صفحه 1-200

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2015.642

چکیده
  نظریه مثل و صدور کثرات از واحد حقیقی.. 7 - 28 محمّد ذبیحی و محمود صیدی بررسی وجوه تشابه ترمذی و ابن‌عربی در بحث ولایت... 29 - 44 مینا باهنر و ابوالفضل محمودی دعا از دیدگاه قاضی ‌عبدالجبار معتزلی.. 45 - 70 جنان ایزدی و هاجر مهوری حبیب‌آبادی تأویلات بدیع سهروردی از آیه نور. 71 - 92 محمدرضا یوسفی و الهه حیدری جونقانی صدق و کذب‌پذیری مشهورات نزد ابن‌سینا ...  بیشتر