اعضای هیات تحریریه

 

اعضای هیات تحریریه بین المللی

ویلیام ج. وین رایت

فلسفه دین و فلسفه اخلاق استاد، گروه فلسفه ، دانشگاه ویسکانسین میلواکی، آمریکا.

homepage: uwm.edu/philosophy/people/wainwright-william/
wjwainuwm.edu
0000-0001-9146-3147