همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

نجمه باقریان

رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناس حوزه نشریات علمی و علم سنجی

n.bagherian64@gmail.com
https://orcid.org/00

ویراستار ادبی

محمد حسینی

فلسفه اخلاق دانشگاه قم

hoseinisouraki@gmail.com