کسب امتیاز ۸۸ از ۱۰۰ با رتبه A در سال ۱۳۹۶

کسب امتیاز ۸۸ از ۱۰۰ با رتبه A در سال ۱۳۹۶