کلیدواژه‌ها = آگاهی
ارزیابی تطبیقی ارادۀ آزاد در نظرگاه محمد تقی جعفری و جان سرل

دوره 23، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 5-30

10.22091/jptr.2020.6136.2424

سید احمد فاضلی؛ مرضیه صادقی؛ مرتضی زارع گنجارودی


عواطف به چه معنا شناختی هستند؟

دوره 14، 3-4، خرداد 1392، صفحه 205-224

10.22091/pfk.2013.66

زینب السادات میرشمسی


خودآگاهی در فلسفه ابن‌سینا

دوره 14، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 5-17

10.22091/pfk.2012.71

حمید رضا خادمی؛ احمد بهشتی