موضوعات = معرفت شناسی
بررسی راه‌حلّ گرکو برای «مسأله‌ی زباله» در معرفت‌شناسی گواهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1402

10.22091/jptr.2024.10010.2958

مرتضی متولی؛ مهدی عظیمی


Is Knowledge a Justified Belief?

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1403

10.22091/jptr.2024.10813.3070

سید جابر موسوی راد


بخت معرفتی و معرفت‌شناسی ضد بخت از منظر دانکن پریچارد

دوره 25، شماره 2، تیر 1402، صفحه 5-32

10.22091/jptr.2023.9322.2878

فاطمه مشکی باف؛ زهرا خزاعی؛ محمد لگنهاوزن