موضوعات = معرفت شناسی
بخت معرفتی و معرفت‌شناسی ضد بخت از منظر دانکن پریچارد

دوره 25، شماره 2، تیر 1402، صفحه 5-32

10.22091/jptr.2023.9322.2878

فاطمه مشکی باف؛ زهرا خزاعی؛ محمد لگنهاوزن