نمایه نویسندگان

آ

 • آخوندی، محمود حق بهرمندی از محاکمه عادلانه [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 93-100]
 • آذربایجانی، مسعود بازخوانی نظریه ایمان به مثابه اراده معطوف به باور از ویلیام جیمز [دوره 10، شماره 1، 1387، صفحه 5-26]
 • آذربایجانی، مسعود توجیه ایمان از دیدگاه ویلیام جیمز [دوره 5، شماره 19، 1383، صفحه 3-16]
 • آذری نژاد، آزاده واقع‌گرایی تجربی یان هکینگ دربارۀ هستومندهای نظری [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 75-96]
 • آسوده، اسحاق نظریه ختم ولایت از منظر سید جلال‌الدین آشتیانی [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 121-155]
 • آسوده، اسحاق تحلیل نظریه تکامل و بررسی پیامدهای آن از منظر سید حسین نصر [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 131-152]
 • آفرین، فریده نگرش ‌هایدگر در کتابِ «کانت و مسئله مابعدالطبیعه» به وجه زمانی تصاویر در دورهٔ پیشانقدی و نقدی کانت [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 99-128]
 • آقائی، اصغر خیر و شر از دیدگاه مولوی در مثنوی معنوی [دوره 16، شماره 4، 1394، صفحه 43-70]
 • آقا سنجری، حسین نقش شریعت در سیر کمال انسان [دوره 12، 1-2، 1389، صفحه 203-226]
 • آقامالیان، میشل بررسی و نقد دلایل مخالفت کارل بارت با الهیات طبیعی [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 5-27]
 • آل بویه، زینب بررسی اخلاقی آموزشِ نوشتن بدافزارها و مهارتِ هک و نفوذ به سیستم‌ها [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 71-94]
 • آل بویه، علی رضا بررسی اخلاقی آموزشِ نوشتن بدافزارها و مهارتِ هک و نفوذ به سیستم‌ها [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 71-94]
 • آل بویه، علیرضا چالش‌های اخلاقی اصلاح نژاد لیبرال بر اساس اصل عدالت [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 89-112]
 • آل یمین، حامد بررسی تآویل عرفانی تفسیر سهل تستری [دوره 17، شماره 3، 1395، صفحه 103-120]
 • آیت اللهی، حمید رضا مباحث وجود خدا طی سال های 1965-1980 در غرب [دوره 3، 11-12، 1381، صفحه 140-157]
 • آیت اللهی، حمیدرضا بررسی‌ دو قول‌ به‌ ظاهر متناقض‌ درباب‌ حمل‌های‌ اولی‌ ذاتی‌ و شایع‌ صناعی‌ [دوره 6، شماره 24، 1384، صفحه 54-73]
 • آیت اللهی، حمیدرضا مرامنامه اخلاقی در علوم: چیستی، چرایی و روش تهیه [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 24-45]
 • آیت اللهی، حمیدرضا امکانات جدید برون‌گرایی معرفت‌شناختی برای فلسفه دین و مواجهه با چالش تنوع ادیان [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 53-72]
 • آیت الهی، حمیدرضا مبانی و ویژگی‌های اصلی فلسفۀ تحلیلی دین [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 25-50]
 • آیت الهی، حمیدرضا بررسی انتقادی دیدگاههای سلبی جان دیویی از ایده‌آل‌های اخلاقی [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 121-146]

ا

 • ابراهیمی، حسن بررسی تطبیقی «کیفیت علم پیشین إلهی» از منظر صدرالمتالهین و ابن عربی [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 88-107]
 • ابراهیمی راد، محمد برهان مفهومی از دیدگاه آنسلم ومحقق اصفهانی (کمپانی) [دوره 7، شماره 27، 1385، صفحه 115-129]
 • ابوالحسنی، محمدعلی جایگاه مراقبه در طریقت [دوره 14، 3-4، 1392، صفحه 63-74]
 • ابوالقاسمی دهاقانی، زینب تبیین و ارزیابی انواع ناسازگارباوری اختیارگرا در حل تعارض بین اختیار انسان و جهان جبری [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 5-21]
 • اترک، حسین نظریه اخلاقی قاضی عبدالجبار معتزلی [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 53-96]
 • اترک، حسین مراتب خلقت از دیدگاه آیات و روایات [دوره 6، 22-23، 1383، صفحه 28-57]
 • اترک، حسین نقد و بررسی راه‌کار «ترکِ أولی» در توجیه خطاهای انبیاء [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 29-56]
 • احسان کرباسی زاده، امیر طبیعی بودن انواع و قوانین طبیعت [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 223-236]
 • احمدوند، معروف علی نقد و بررسی نظریه ی اتحاد مفهومی ومصداقی ذات و صفات الهی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 175-194]
 • احمدی، احمد رابطه طبیعت و مابعدالطبیعه در حکمت متعالیه [دوره 14، 3-4، 1392، صفحه 5-28]
 • احمدی، احمد اصالت وجود و نام‌گرایی در نظام فلسفی صدرایی [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 5-24]
 • احمدی، احمد اصالت وجود یا ماهیت: خلط شناخت‌شناسی و هستی‌شناسی [دوره 7، شماره 26، 1384، صفحه 4-18]
 • احمدی، سید جواد بازخوانی نظریّه حدوث دهری میرداماد [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 200-220]
 • احمدی افرمجانی، علی اکبر تعبیرهای ارسطو از اصل تناقض [دوره 8، 3-4، 1386، صفحه 207-232]
 • احمدی افرمجانی، علی اکبر ثنویت در الاهیات افلاطونی [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 51-72]
 • احمدیان، فاطمه بررسی مقایسه‌ای اصل لذّت در فلسفۀ چارواکه و فلسفۀ اپیکوری [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 143-167]
 • احمدی زاده، حسن علیّتِ شبه‌اُکازیونالیستی در فلسفهٔ دکارت [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 127-146]
 • احمدی کافشانی، مریم بررسی نسبت امرِ الوهی و شخص‌وارگی [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 55-80]
 • اردبیلی، محمدعلی مبانی فلسفی جرم‌انگاری؛ تحلیل رذایل اخلاقی از چشم‌انداز نظریه خودحاکمیتی و اصل آسیب [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 137-158]
 • اردشیر لاریجانی، علی کرانمندی فاهمه و بی‌کرانگی اراده: شرحی انتقادی بر قاعده 12 رساله قواعد راهنمای ذهن و نظریه خطای دکارتی [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 45-72]
 • ارشادی نیا، محمدرضا تأملاتی بر نظریه «معاد جسمانی » در دیدگاه حکیم آقاعلی مدرس [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 111-130]
 • ارشد ریاحی، ،علی؛ بقای نفس انسان در دیدگاه فارابی، ابن سینا و صدرالمتألهین [دوره 3، 9-10، 1380، صفحه 66-78]
 • ارشد ریاحی، علی حدوث نفس انسانی» از دیدگاه فلاسفه اسلامی و سازگاری آن با آموزۀ «عالم ذرّ» [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 43-62]
 • استادی، هوشنگ نقـد عقل عربی ـ اسلامی در دیدگاه جابری و ارکون [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 78-102]
 • اسحاق نیا، سید رضا توحید ناب؛ تحلیل و تبیین مؤلفه‌ها و مقایسهٔ آن با دیدگاه‌های رقیب [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 79-99]
 • اسحاق نیا، سیدرضا مراتب ذات حق در سوره اخلاص [دوره 14، شماره 2، 1391، صفحه 61-78]
 • اسحقی، رضا طرحی برای روش‌شناسی مطلوب در فلسفه اولی با تأکید بر آراء اندیشمندان معاصر ایرانی [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 115-139]
 • اسداللهی، آژیر جایگاه عیسی در آخر الزمان باوری و منجی باوری مسلمانان [دوره 6، 22-23، 1383، صفحه 151-165]
 • اسدی، بهروز نقد و بررسی برهان اختفای الهی جان شلنبرگ، بر مبنای تناهی صفات فعلی و حکمت الهی [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 5-26]
 • اسدی، محمدرضا مقایسه نگاه ملاصدرا و هایدگر در باب نسبت نظر و عمل [دوره 10، شماره 1، 1387، صفحه 21-32]
 • اسدی نیا، سهام دیدگاه جاناتان ادواردز و فیض کاشانی درباب رابطه عقل و ایمان [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 85-106]
 • اسعدی، علیرضا نامۀ عمل در نظام حکمت صدرایی [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 170-189]
 • اسفندیار، حسین تبیین و بررسی نظریهٔ غایت‌شناختیِ محتوای ذهنی با تأکید بر دیدگاه‌های درتسکی و میلیکان [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 81-102]
 • اسفندیاری، سیمین رویکردی تطبیقی به تکامل نفس صدرایی و تعالی وجودی یاسپرس در پرتو حرکت جوهری [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 141-158]
 • اسفندیاری، سیمین مطالعه تطبیقی آثار انسان شناختی سوبژکتیویسم و وجود تعلقی صدرایی [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 153-172]
 • اسفندیاری، محمدحسین Putnam's Meaning-Based Version of Ontological Pluralism [دوره 25، شماره 1، 1402، صفحه 137-158]
 • اسلامی، زینب مسئلة «ترس آگاهی» در اندیشة کی‌یرکگور [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 161-190]
 • اسلامی، سید حسن اعتبار منطق ارسطو در تفکر معاصر غرب [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 59-86]
 • اسلامی، سید حسن حق به‌ْمَرگی از دیدگاه مسیحیت و اسلام [دوره 8، شماره 1، 1385، صفحه 31-52]
 • اسلامی، سید حسن باز هم مبانی خداباوری؛ جوابیه ای به پلانتینگا [دوره 3، 11-12، 1381، صفحه 74-110]
 • اسلامی، شهلا گسست معرفت‌شناختی پارادایم‌های فلسفی از نظر ریچارد رورتی [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 127-144]
 • اسلامی، شهلا هنر، حیطۀ عمومی؛ تلاشی برای دست‌یابی به فلسفۀ هنر آرنت [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 191-212]
 • اسلامی، محمد تقی روش شناسی موردکاوانه در اخلاق کاربردی [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 94-113]
 • اسلامی اردکانی، سیدحسن بررسی دیدگاه ابوحامد غزالی دربارۀ درونی بودن موانع عملی تحقق فعل اخلاقی [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 106-129]
 • اسماعیلی، مسعود بررسی و ارزیابی دیدگاه شلایرماخر در باب ماهیت تجربه و معرفت عرفانی [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 7-28]
 • اسماعیلی، مسعود مفاهیم فلسفی از دیدگاه سهروردی [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 5-31]
 • اسماعیلی، مسعود بازخوانی نظریۀ «تروّح جسم انسان» از دیدگاه ملاصدرا به‌مثابه راه‌حلّی برای مسائل مربوط به آخرت [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 117-141]
 • اسماعیلی، معصومه عقلانیت اشراقی در اندیشه فلسفی ابن‌سینا [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 101-120]
 • اسماعیلی ایولی، علی یک کتاب در یک مقاله [دوره 5، شماره 19، 1383، صفحه 181-198]
 • اصغری، محمد جایگاه هایدگر در اندیشة نئوپراگماتیستی ریچارد رورتی [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 225-240]
 • اصغری، محمد جایگاه سوبژکتیویسم اخلاقی در اندیشۀ نیچه و لویناس [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 71-91]
 • اصغری، محمد ساختار زبانی واقعیت در اندیشه ریچارد رورتی [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 103-120]
 • اصفهانی، جعفر نگاه تحلیلی به مسئله عالم ذرّ در مکتب تفکیک [دوره 14، شماره 2، 1391، صفحه 43-60]
 • اعتمادی نیا، مجتبی هایدگر و نقد بنیان‌های نظری هرم بزرگ هستی [دوره 17، شماره 4، 1395، صفحه 7-26]
 • اعرابی، غلام‌حسین علم غیب امامان (ع) در آینهٔ عقل [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 139-162]
 • اعوانی، شهین شیمل و اسلام [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 101-130]
 • افچنگی، مهدی تفاوتِ نقد سهروردی و سید عبدالأعلی سبزواری بر اصالت وجود صدرایی [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 127-147]
 • افروغ، عماد بررسی نقدهای سید احمد فردید بر لیبرالیسم و غرب [دوره 12، 1-2، 1389، صفحه 115-137]
 • افشارپور، مجتبی توحید افعالی انسانی مَثَل اعلای توحید افعالی الهی در حکمت متعالیه [دوره 24، شماره 4، 1401، صفحه 53-74]
 • افضلی، علی معرفت تنزیهی و تشبیهی خداوند [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 23-52]
 • افضلی شهری، محمد طرحی نو در محتوای کتاب‌های درسی زبان انگلیسی [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 131-150]
 • اقا حسینی، حسین عوامل شکل گیری حزن و تحولات آن در عرفان و تصوف [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 89-112]
 • اکبر زاده، میثم تأثیر عوامل غیرمعرفتی بر فرآیند کسب معرفت [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 59-67]
 • اکبری، رضا تبیین فلسفی مسئولیت اخلاقی از دیدگاه علامه طباطبایی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 7-30]
 • اکبری، رضا نگاه تحلیلی به مسئله عالم ذرّ در مکتب تفکیک [دوره 14، شماره 2، 1391، صفحه 43-60]
 • اکبری، رضا اعتبار معرفتی قرآن از دیدگاه نصر حامد ابوزید؛ رویکردی فرهنگی-‌ ادبی [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 5-24]
 • اکبری، رضا بررسی انتقادی استدلال شرط‌بندی پاسکال در اثبات وجود خدا [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 5-37]
 • اکبری، رضا حل تعارضات اخلاقی برپایه اخلاق فضیلت [دوره 8، 3-4، 1386، صفحه 85-100]
 • اکبری، رضا ارتباط وجودشناسی و زیبایی شناسی در فلسفة ملاصدرا [دوره 7، شماره 25، 1384، صفحه 88-102]
 • اکبری، رضا نگاه نقادانه به نظریۀ روزنبرگ دربارۀ به‌کشی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 26-46]
 • اکبری، رضا تحلیل پاسخ مرتضی مطهری و ونسن برومر در مسئلۀ شفاعت و خیرخواهی خداوند [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 6-22]
 • اکبری اقدم، خدیجه معرفت شهودی از منظر علامه طباطبایی و رد ادعاهای نقضی نسبت به اعتبار آن [دوره 24، شماره 4، 1401، صفحه 75-100]
 • اکبریان، رضا بررسی مسئله حدوث یا قدم نفس از نگاه ملاصدرا و افلاطون [دوره 14، 3-4، 1392، صفحه 147-166]
 • اکبریان، رضا «تجرد نفس» [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 65-88]
 • اکبریان، رضا تعریف ملاصدرا از مابعدالطبیعه و لوازم معرفت‌شناختی آن [دوره 7، شماره 26، 1384، صفحه 47-86]
 • اکبری زردخانه، سعید مرامنامه اخلاقی در علوم: چیستی، چرایی و روش تهیه [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 24-45]
 • اکبری کریم آبادی، نورالدین بررسی روش هابز در تاسیس و تشکیل دولت باتاکید برکتاب لویاتان [دوره 16، شماره 4، 1394، صفحه 93-114]
 • اکرمی، موسی واقع‌گرایی تجربی یان هکینگ دربارۀ هستومندهای نظری [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 75-96]
 • اکرمی، موسی تفسیر هستی‌شناختی از عینیت اندیشه نزد فرگه [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 73-101]
 • اکوان، محمد بررسی تطبیقی برهان جهان‌شناختی فلسفی و کلامی [دوره 8، شماره 2، 1385، صفحه 169-197]
 • الستی، کیوان طبیعی بودن انواع و قوانین طبیعت [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 223-236]
 • الله نیا سماکوش، محمد بررسی تطبیقی مبانی معناشناختی ماتریدیه و دیوبندیه در باب توحید و شرک [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 108-127]
 • اله بداشتی، علی ارائه طرحی نو در نظریه الاهیدانان مسلمان در تقسیم‌بندی صفات ثبوتی [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 33-46]
 • اله بداشتی، علی جهان شناسی میرداماد و ملاصدرا [دوره 6، 22-23، 1383، صفحه 3-27]
 • اله بداشتی، علی انسان شناسی شناخت عقل در پرتو عقل و نقل [دوره 5، شماره 19، 1383، صفحه 17-42]
 • اله بداشتی، علی انسان شناسی صدرالمتألهین [دوره 3، 9-10، 1380، صفحه 45-65]
 • اله بداشتی، علی نقش علم و عمل در تکامل آدمی از نظر ملاصدرا [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 5-23]
 • اله بداشتی، علی تحلیل و بررسی نظریهٔ فخر رازی و خواجه نصیرالدین طوسی دربارۀ تصوّر و تصدیق [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 5-26]
 • الهبداشتی، علی فرایند معناجویی زندگی و نقش آن در ایجاد حیات اجتماعی مؤمنانه «از منظر جهان‌بینی اسلامی» [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 75-92]
 • اله دادی هزاوه، علی تحلیل و بررسی نظریهٔ فخر رازی و خواجه نصیرالدین طوسی دربارۀ تصوّر و تصدیق [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 5-26]
 • الهی اصل، محمدجواد بررسی استدلال از طریق نفی نوخاستگی آگاهی بر دیدگاه همه‌روان‌انگاری [دوره 24، شماره 4، 1401، صفحه 5-30]
 • امامی، اسدالله وضع حقوقی فرزند خواندگی در ایران [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 23-33]
 • امامی، اسدالله فرزند خواندگی در حقوق فعلی ایران [دوره 1، شماره 3، 1379، صفحه 39-60]
 • امامی، صابر حقیقت اسطوره [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 139-162]
 • امامی جمعه، سید مهدی مقایسه ای تحلیلی- انتقادی بین مشکاة الانوار و حکمةالاشراق [دوره 3، 11-12، 1381، صفحه 216-228]
 • امامی جمعه، سید مهدی ابن‌سینا و منطق فهم دین [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 51-71]
 • امامی جمعه، مهدی وجوه هرمنوتیکی رمز در فلسفه اسلامی [دوره 4، 15-16، 1382، صفحه 2-13]
 • امامی نیا، محمدرضا بررسی براهین عقلی عصمت امام از دیدگاه سید مرتضی و قاضی عبدالجبار [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 131-151]
 • امراله زاده، فاطمه بازخوانی تأویل ابن عربی از عرش در پرتو حکمت متعالیه و تبلور آن در معماری آئینی [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 95-118]
 • امیدی فرد، عبدالله حق تشریع [دوره 8، شماره 2، 1385، صفحه 199-234]
 • امیدی فرد، عبدالله نظریه انسداد و منزلت عقل [دوره 1، شماره 4، 1379، صفحه 35-58]
 • امیرخانی، مهناز صدق و کذب‌پذیری مشهورات نزد ابن‌سینا [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 93-110]
 • امیری، رضا هستی لنفسه در فلسفه سارتر و نقد آن [دوره 8، 3-4، 1386، صفحه 293-319]
 • امیری، زینب ارزیابی دیدگاه جان هیک دربارۀ دلائل پیدایی تصورات مختلف از خداوند [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 90-105]
 • امینی، مهدی لذت زیبایی شناختی و تمایز آن با لذت زیستی از دیدگاه توماس آکویناس [دوره 17، شماره 3، 1395، صفحه 121-142]
 • انصاری، فاطمه این‌همانیِ عرفی؛ رویکردی نو در جمع میان نظریۀ شَبَح مُحاکی و وجودِ ذهنی [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 93-113]
 • انواری، سعید بررسی‌ دو قول‌ به‌ ظاهر متناقض‌ درباب‌ حمل‌های‌ اولی‌ ذاتی‌ و شایع‌ صناعی‌ [دوره 6، شماره 24، 1384، صفحه 54-73]
 • ایازی، سید محمد علی بررسی ونقد اشکالات ادعایی عربیت زبان قرآن کریم [دوره 8، شماره 2، 1385، صفحه 139-168]
 • ایازی، محمدعلی نقدی بر نظریه «گفتاری بودن زبان قرآن» [دوره 1، شماره 4، 1379، صفحه 190-199]
 • ایرجی نیا، اعظم بررسی جایگاه لذت با تکیه بر حکمت صدرا و سودگرایی بنتام [دوره 16، شماره 4، 1394، صفحه 115-132]
 • ایرجی نیا، اعظم بررسی اعیان ثابته و‌‌صُور مُرتسمه همراه با نقد ایرادات ملاصدرا به ‌‌صُور مُرتسمه [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 138-159]
 • ایزدپناه، عباس تأملی در تحول روش شناسی دانش متافیزیک (با نگاه به رابطه آن با علوم تجربی) [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 185-203]
 • ایزدپناه، عباس خیر و شر از دیدگاه مولوی در مثنوی معنوی [دوره 16، شماره 4، 1394، صفحه 43-70]
 • ایزدپناه، عباس بررسی تطبیقی روش علم کلام و فلسفه اسلامی [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 141-162]
 • ایزدی، جنان دعا از دیدگاه قاضی ‌عبدالجبار معتزلی [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 45-70]
 • ایزدی، محسن امکان استعدادی و نسبت آن با امکان ذاتی (از حکمت سینوی تا حکمت صدرایی) [دوره 16، شماره 4، 1394، صفحه 71-92]
 • ایمانپور، منصور علم خدا در اندیشة سهروردی [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 3-17]
 • ایماندار، حمید سلفی‌گری در اندیشۀ ابوالثناء آلوسی و رشید رضا با تأکید بر آرای ایشان در مبحث توحید [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 51-72]
 • ایمانی کیا، حجت این‌همانیِ عرفی؛ رویکردی نو در جمع میان نظریۀ شَبَح مُحاکی و وجودِ ذهنی [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 93-113]

ب

 • بابایی، حبیب الله نقد رابطۀ تقلید و خشونت در اندیشۀ ژیرار [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 219-242]
 • باران، سادات معنا و مفهوم حکمت مشرقی ابن‌سینا [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 125-145]
 • بازافکن، کاظم خدا، شر و اختیار از دیدگاه مولانا جلال‌الدین رومی [دوره 14، 3-4، 1392، صفحه 29-62]
 • باغبانی، ایمان بررسی تناهی یا عدم تناهی عالم طبیعت از منظر فلسفه و کیهان‌‌شناسی جدید [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 31-58]
 • باقرزاده مشکی باف، محسن نسبت فلسفه اخلاق کانت با زوال اندیشه سیاسی در فلسفه او [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 113-136]
 • باقری، علی اکبر اصطلاح هورقلیا در اندیشۀ شیخ احمد احسایی و سهروردی [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 199-217]
 • باقری اصل، حیدر تبیین وحی از دیدگاه متکلمان مسلمان [دوره 5، شماره 19، 1383، صفحه 43-59]
 • باقریان، نجمه ارزیابی وب سایت نشریات علمی حوزه فلسفه براساس شاخص های نمایه سازی پایگاه های اطلاعاتی و استنادی بین المللی [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 203-225]
 • باهنر، مینا وجوه تشابه حکیم ترمذی و ابن عربی در بحث ولایت [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 29-44]
 • بحرانی، مرتضی «حی بن یقظان» و استلزامات فردی و جمعی آن [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 93-114]
 • بخارایی‌زاده، سید حبیب علم غیب امامان (ع) در آینهٔ عقل [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 139-162]
 • بختیار نصرآبادی، حسنعلی نسبت خیال با هویت در فلسفه ملاصدرا [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 68-88]
 • بخشایش، رضا علیت از نظر کانت [دوره 10، شماره 1، 1387، صفحه 33-56]
 • بخشایش، رضا ویتگنشتین متقدم و متأخر [دوره 3، 9-10، 1380، صفحه 100-134]
 • براتی، فرج‌الله چیستی معجزه: بررسی دیدگاه سویین‌برن و محمدحسین طباطبایی [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 59-84]
 • برخورداری، زینب معمای تناسخ و راه‌ حل آن در نظریۀ استکمال نفس محمد بن زکریای رازی [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 5-25]
 • برزگر تبریزی، فایزه مبانی و ویژگی‌های اصلی فلسفۀ تحلیلی دین [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 25-50]
 • برنجکار، ‌رضا بررسی‌ نظریة‌ محال‌ بودن‌ کفر مؤمن [دوره 7، شماره 25، 1384، صفحه 103-121]
 • برنجکار، رضا ماهیت وحی از دیدگاه علامه مجلسی: اصول و مبانی [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 91-102]
 • برنجکار، رضا نقد و بررسى دیدگاه ابن‌سینا و اسپینوزا درباره ضرورت علیت [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 37-58]
 • برهانی، محسن چرایی تبعیت از قانون [دوره 11، 4-3، 1389، صفحه 239-260]
 • بطحایی، حسن نقد و تحلیل وحیانی اعاده معدوم‌انگاری معاد [دوره 14، 3-4، 1392، صفحه 301-319]
 • بلند همتان، کیوان « تجربه دینی از منظر جیمز » [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 223-249]
 • بنیانی، محمد حدوث یا قدم عالم از منظر فلسفه، عرفان ومقایسه با آیات و احادیث [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 261-288]
 • بهار نژاد، زکریا عقل و دین از دیدگاه فارابی [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 69-89]
 • بهارنژاد، زکریا وجود شناسی عرفانی [دوره 8، شماره 2، 1385، صفحه 89-115]
 • بهراد، مهرداد هنر، حیطۀ عمومی؛ تلاشی برای دست‌یابی به فلسفۀ هنر آرنت [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 191-212]
 • بهشتی، احمد توحید خاصّی و تفسیر آیات متشابه از منظر ملاصدرا [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 5-22]
 • بهشتی، احمد خودآگاهی در فلسفه ابن‌سینا [دوره 14، شماره 2، 1391، صفحه 5-17]
 • بهشتی، احمد ماهیت وحی از منظر شیخ مفید [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 197-230]
 • بهشتی، احمد ذات غیر متغیّر و صفات متغیر در حکمت سینوی [دوره 8، 3-4، 1386، صفحه 3-24]
 • بهشتی، محمد خاستگاه و پیشینه حکمت اشراق [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 121-138]
 • بهشتی مهر، احمد بررسی روش‌ها و ویژگی‌های پژوهشی ویلفرد مادلونگ در مطالعات شیعی [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 23-44]
 • بهشتی مهر، احمد درنگی تازه بر پیوند تاریخی «معتزله‌» و «تفویض» [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 27-52]
 • بهلولی فسخودی، محسن منتقدان واقعی معیار قضاوت زیبایی‌شناسی از دیدگاه هیوم [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 157-176]
 • بهلولی فسخودی، محسن تحلیل دیدگاه آگوستین دربارۀ پارادوکس منون و نظریه یادآوری [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 53-74]
 • بیابانکی، سید مهدی خداباوری و یافته‌های علوم‌شناختی دین:سازگاری یا ناسازگاری [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 29-49]
 • بیات، محمد رضا تأملاتی در فلسفه مسیحی [دوره 5، شماره 19، 1383، صفحه 77-102]
 • بیات، محمدرضا ارزیابی دیدگاه جان هیک دربارۀ دلائل پیدایی تصورات مختلف از خداوند [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 90-105]
 • بیات، محمدرضا بررسی نسبت امرِ الوهی و شخص‌وارگی [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 55-80]
 • بیات، محمدرضا بررسی انتقادی مؤلفه‌های انفسی و آفاقی نظریه معنای زندگی تدئوس متز [دوره 24، شماره 4، 1401، صفحه 31-52]
 • بیان معمار، احمد تلویزیون و آثار تربیتی آن [دوره 1، شماره 4، 1379، صفحه 150-163]

پ

 • پارسا پور، محمد باقر نظریه حقوق طبیعی [دوره 4، 14-13، 1381، صفحه 141-151]
 • پازوکی، شهرام عمل و ترک عمل در مثنوی و بهگود گیتا [دوره 12، 1-2، 1389، صفحه 93-114]
 • پازوکی، شهرام حیات نظری و حیات عملی در قرون وسطی تفسیر داستان مریم و مرتاه به دو روایت [دوره 10، شماره 1، 1387، صفحه 5-20]
 • پاشایی، محمدجواد نقد و بررسی وجود‌ ذهنی از دیدگاه فخر ‌رازی [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 205-228]
 • پاکدل، محبوبه بررسی انتقادی مؤلفه‌های انفسی و آفاقی نظریه معنای زندگی تدئوس متز [دوره 24، شماره 4، 1401، صفحه 31-52]
 • پاکدل، محبوبه بررسی تقریر نوین شلنبرگ از مسئلۀ منطقی شر [دوره 25، شماره 2، 1402، صفحه 33-56]
 • پایا، علی نیهیلیسم و تکنولوژی اطلاعات [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 29-54]
 • پروان، نغمه نقش شانس در سعادت آدمی با نظر به دیدگاه جولیا آناس [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 5-28]
 • پروانه زاد، الناز تبیین نفی خشونت‌‌گرایی در دین از منظر ذات‌شناسی و معرفت‌شناسی انسانی [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 115-138]
 • پنلهوم، ترنس ربط و نسبت عقل و ایمان [دوره 5، 20-21، 1383، صفحه 123-147]
 • پودینه، محمد علی مشکل جدایی در نظریه‌‌های انسجام توجیه [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 128-151]
 • پورحسن درزی، قاسم نظریه احوال از کلام تا فلسفه [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 73-90]
 • پورحسن درزی، قاسم ثمرات تفکیک امکان ماهوی و امکان وجودی در حکمت متعالیه [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 33-52]
 • پور روستایی، جواد بررسی برهان نظم از منظر اندیشمندان اسلامی معاصر [دوره 11، 4-3، 1389، صفحه 51-74]
 • پور سینا، زهرا نظام‌بخشی به کاربردهای گوناگون عقل در نظر غزالی [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 5-43]
 • پورسینا، زهرا آموزة «ایمان می‌آورم تا بفهمم» [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 3-22]
 • پورسینا، زهرا راه‌های مهار و تربیت قوّة خیال بر مبنای حکمت اسلامی [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 46-65]
 • پورصالح امیری، سیده ملیحه صدق و کذب‌پذیری مشهورات نزد ابن‌سینا [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 93-110]
 • پوست فروش، مریم پیشرفت علم از منظر روی بسکار و خطاپذیری شناخت؛ نقدی بر چهار رویکرد [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 131-148]
 • پویا، اعظم شکاکیت [دوره 3، 9-10، 1380، صفحه 79-99]
 • پویان، مرتضی علامه حلّی متکلّم یا فیلسوف اسلامی [دوره 11، 4-3، 1389، صفحه 195-218]
 • پیراوی ونک، مرضیه تفسیر‌ هایدگر از آزادی در فلسفه کانت [دوره 11، 4-3، 1389، صفحه 163-173]
 • پیروز فر، سهیلا بررسی و تحلیل سیر معتزله پژوهی در قرن بیستم میلادی [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 53-74]
 • پیک حرفه، شیرزاد دوگانه‌هایِ ناسازگارِ میل: سَنجشِ «سازگاریِ» «فایده‌گرایی» و «لیبرالیزمِ» جِی‌. اِس‌. میل [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 120-158]
 • پیک حرفه، شیرزاد فلسفۀ اخلاق زردشتی [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 103-130]

ت

 • تبریزی، خدیجه تفکیک گوهر و صدف دین از یکدیگر، مقدمه‌ای برای کثرت‌گرایی دینی؛ بررسی دیدگاه سیدحیدر آملی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 89-109]
 • تجری، محمد علی نقش عقل در نقد و فهم حدیث از دیدگاه شیخ مفید (ره) [دوره 10، شماره 2، 1387، صفحه 165-186]
 • تجری، محمد علی تجسم اعمال از منظر دین و فلسفه [دوره 3، 11-12، 1381، صفحه 199-215]
 • تراواوی، عبدالله عوالم ممکنه و نظام احسن در اندیشه ی فخر الدّین رازی [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 149-165]
 • ترکمان، محسن راه‌های مهار و تربیت قوّة خیال بر مبنای حکمت اسلامی [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 46-65]
 • ترکمانی، محمد ابراهیم نقد و ارزیابی مبانی روش‌‌شناختی الهیات گشوده با تبیین دیدگاه کلارک پیناک [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 115-1136]
 • تصدیقی شاهرضایی، مجتبی مفهوم صورتِ زندگی‌‌‌‌، سنگِ بنایی برای فلسفهٔ متأخّر ویتگنشتاین [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 55-80]
 • تقوایی، ساره بررسی تطبیقی روش علم کلام و فلسفه اسلامی [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 141-162]
 • تقوی، مصطفی پیشرفت علم از منظر روی بسکار و خطاپذیری شناخت؛ نقدی بر چهار رویکرد [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 131-148]
 • تقوی، مصطفی نسبت واقع‌گرایی علمی با رویکردهای تبیین‌کننده پیشرفت علم [(مقالات آماده انتشار)]
 • تقی‌زاده داوری، محمود بررسی اشتراکات و افتراقات در فلسفة‌ اجتماع افلاطون و فارابی [دوره 7، شماره 27، 1385، صفحه 131-159]
 • تقی زاده داوری، محمود بررسی روش‌ها و ویژگی‌های پژوهشی ویلفرد مادلونگ در مطالعات شیعی [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 23-44]
 • تمدن فرد، فاطمه نگاه متفاوت برنارد ویلیامز به مسئولیت اخلاقی [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 119-143]
 • توازیانی، زهرا واکاوی تکفیر ابن‌سینا از سوی غزالی در مسئله علم خداوند به جزئیات [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 93-131]
 • تواناپنا، فتانه کارکرد معرفتی اقناع و تخییل از دیدگاه فارابی [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 91-110]
 • توران، امداد اصول اساسی هستی‌شناختی در عرفان ابن‌عربی [دوره 11، 4-3، 1389، صفحه 175-194]
 • توسلی، حسین رابطة حق و عدالت [دوره 8، شماره 1، 1385، صفحه 91-109]
 • توکلی، غلامحسین اومانیسم دینی و اومانیسم سکولار [دوره 5، 17-18، 1382، صفحه 45-64]
 • توکلی، غلامحسین تعارضات در بنیاد متافیزیکی اخلاق شوپنهاور [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 91-108]
 • توکلی بینا، میثم اعتبار معرفتی قرآن از دیدگاه نصر حامد ابوزید؛ رویکردی فرهنگی-‌ ادبی [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 5-24]

ج

 • جانعلی زاده، راضیه بررسی تقابل وحدت و کثرت در نظریه تشکیک ملاصدرا [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 5-26]
 • جاهد، محسن رویکرد تحت‌اللفظی یا داروینی در معرفت‌شناسی تکاملی از نگاه مایکل روس [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 43-66]
 • جراحی، ام هانی تحلیل پاسخ مرتضی مطهری و ونسن برومر در مسئلۀ شفاعت و خیرخواهی خداوند [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 6-22]
 • جعفرزاده کوچکی، علی رضا بازاندیشی در حقیقت اعجاز [دوره 17، شماره 3، 1395، صفحه 49-70]
 • جلالی، زهرا خودمختاری از دیدگاه کریستین کرسگارد [دوره 17، شماره 3، 1395، صفحه 71-86]
 • جمشیدی، محمد حسین تبیین نفی خشونت‌‌گرایی در دین از منظر ذات‌شناسی و معرفت‌شناسی انسانی [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 115-138]
 • جمشیدی مهر، فردین بازخوانی انتقادی دیدگاه مدرس زنوزی در مسئله‌ی معاد جسمانی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 159-174]
 • جوادپور، غلامحسین تأملی در بسنده‌انگاری فضایل عقلانی در کسب معرفت [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 27-50]
 • جوادپور، غلامحسین ارزیابی انتقادی علم غیرارزش‌بار بر پایه استدلال ریسک استقرایی [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 73-95]
 • جوادپور، غلامحسین ارزش‌باریِ علم و برهان تعیّن ناقص [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 75-98]
 • جوادی، محسن بررسی و ارزیابی دیدگاه شلایرماخر در باب ماهیت تجربه و معرفت عرفانی [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 7-28]
 • جوادی، محسن بررسی ارتباط ضرورت با گزارۀ پیشینی [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 39-58]
 • جوادی، محسن روانشناسی اخلاقی غزالی [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 129-148]
 • جوادی، محسن نظریه اخلاقی قاضی عبدالجبار معتزلی [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 53-96]
 • جوادی، محسن بررسی و نقد دیدگاه ابن رشد در چگونگی ضرورت نبوت و شناخت آن [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 47-68]
 • جوادی، محسن الوین پلانتینگا و معرفت شناسی اصلاح شده [دوره 3، 11-12، 1381، صفحه 26-40]
 • جوادی، محسن گزارشی از کنفرانس معرفت شناسی باور پایه [دوره 2، 5-6، 1379، صفحه 209-218]
 • جوادی، محسن اخلاقِ مبتنی بر طبیعت؛ بررسیِ رهیافت هستی شناختیِ علامه طباطبایی و فینیس [دوره 17، شماره 3، 1395، صفحه 7-26]
 • جوادی، محسن تحلیل دیدگاه ویگنز در باب معنای زندگی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 5-25]
 • جوادی، محسن نقش شانس در سعادت آدمی با نظر به دیدگاه جولیا آناس [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 5-28]
 • جوادی، محسن Faith, Reason and Revealed Knowledge in the View of Shi‘a Scholars [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 59-71]
 • جوادی، محسن بررسی و تبیین نظریهٔ عدالتِ عام در دیدگاه توماس آکوئیناس [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 27-49]
 • جوادی، محسن The Relation of Causal Necessity and Free Will in The Principles of Islamic Jurisprudence “When our pen reached this point, it shattered to pieces” [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 113-136]
 • جوادی، محسن Criticism of Classical Divine Command Ethics: A comparative study between Wainwright's objections and the objections of Muslim rationalist theologians. [دوره 24، شماره 3، 1401، صفحه 77-92]
 • جوادی ابهری، احسان بررسی نظریهٔ تغییر مفهومی پل تاگارد و نتایج آن بر مسئلهٔ پیشرفت علمی [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 101-126]
 • جوارشکیان، عباس بازخوانی انتقادی دیدگاه مدرس زنوزی در مسئله‌ی معاد جسمانی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 159-174]
 • جوارشکیان، عباس بررسی رابط و یا رابطی بودن ممکنات از نظر جلال‌الدین دوانی [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 25-46]
 • جواندل، نرجس بررسی کتاب ارسطو در چین [دوره 5، 20-21، 1383، صفحه 50-71]
 • جوانمرد، بهنام دفاع از ادله ضرورت عصمت امام در مواجهه با اشکالات فخر رازی [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 83-104]

چ

 • چاوشی، روح الله تأملی بر چیستی تنوع‌پذیری باورها و مبانی نظری آن [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 85-98]
 • چاوشی، محمدتقی مابعدالطبیعه دکارت، تمهیدی بر ورود ریاضیات به طبیعیات [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 75-97]
 • چراغی، علی اصغر مؤلفه های تفسیر عقلی اجتهادی قرآن [دوره 2، 7-8، 1380، صفحه 4-32]
 • چناری، مهین مقایسة هوسرل، هایدگر و گادامر با محک روش‌شناسی [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 113-138]

ح

 • حاتمی کن کبود، حبیب نقش مبانی انسان شناختی اخوان السلمین در تقریب [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 131-148]
 • حاج حسینی، مرتضی ابتکارات صدرالمتألهین و برخی فیلسوفان متأخر در حل معمای شناخت [دوره 3، 9-10، 1380، صفحه 4-18]
 • حاج رشیدیان، سعید کارکرد تخیل در تقویم عینیت از منظر کانت [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 143-164]
 • حاجی‌پور، جواد حکمت خداوند از منظر ابن‌سینا [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 47-60]
 • حاجی صادقی، عبدالله ولایت تجلی توحید ربوبی‏ [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 219-233]
 • حبیبی، سلیمان تبیین فلسفی مسئولیت اخلاقی از دیدگاه علامه طباطبایی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 7-30]
 • حجت، مینو اخلاقی‌ زیستن و بیگانگی؛ نقدی بر تقریر ریلتون از پیامدنگری [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 121-146]
 • حجتی، سید محمد علی تعبیرهای ارسطو از اصل تناقض [دوره 8، 3-4، 1386، صفحه 207-232]
 • حجتی، غزاله عذاب جاویدان: عدالت و عشق الهی [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 215-236]
 • حجتی، فرید بررسی تطبیقی تحوّل جسم طبیعی در فلسفهٔ ملاصدرا با تحوّل مستمر «ذرات» کوانتومی [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 31-54]
 • حجتی، محمدباقر طباطبایی و نظریۀ «روح معنا» در تبیین الفاظ متشابه قرآن [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 113-134]
 • حداد، وحیده خواب و رؤیا و تحلیل آن از منظر ابن‌سینا و ملاصدرا [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 111-130]
 • حدادی، بهروز تحولات اصلاحی در جهان اسلام: مقایسه دوران جدید اسلامی و مسیحیت قرن شانزدهم [دوره 14، شماره 2، 1391، صفحه 105-143]
 • حدیدی، علی اصغر بررسی براهین عقلی عصمت امام از دیدگاه سید مرتضی و قاضی عبدالجبار [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 131-151]
 • حسنی، زهرا بررسی اعیان ثابته و‌‌صُور مُرتسمه همراه با نقد ایرادات ملاصدرا به ‌‌صُور مُرتسمه [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 138-159]
 • حسنی فر، عبدالرحمن بررسی نقدهای سید احمد فردید بر لیبرالیسم و غرب [دوره 12، 1-2، 1389، صفحه 115-137]
 • حسنی فر، عبدالرسول کارکرد نظریه ادراکات اعتباری در اندیشه سیاسی- اجتماعی علامه طباطبایی [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 237-257]
 • حسین، مرتضی خوانش فارابی و گادامر از افلاطون [دوره 14، 3-4، 1392، صفحه 225-248]
 • حسین زاده، محمد حقیقت ارادۀ انسان از دیدگاه صدرالمتألهین [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 132-147]
 • حسین زاده یزدی، مهدی جستاری در مبانی معرفتی منطق فازی [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 121-146]
 • حسینی، سید حسن اصل دلیل کافی و ضرورت‌انگاری؛ گزارش و بررسی دو رویکرد معاصر [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 5-27]
 • حسینی، سیدمحمد چرایی تبعیت از قانون [دوره 11، 4-3، 1389، صفحه 239-260]
 • حسینی، سید محمد رضا بررسی و نقد تأثیرپذیری عقلگرایی زیدیه از معتزله [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 109-132]
 • حسینی، سید محمدرضا بررسی و نقد جریان فکری شعوبیه و تأثیر آن بر کلام شیعی [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 171-190]
 • حسینی، سیدنصیراحمد نقد موزر بر استدلال خفای الاهی [دوره 17، شماره 4، 1395، صفحه 27-50]
 • حسینی، عفت السادات پژوهشی در باب ادراک زیبایی، بر مبنای رأی علامه طباطبایی در فرق میان اعتباریات و حقایق [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 110-130]
 • حسینی، مریم (بررسی براهین خداشناسی در کلام امام علی (ع [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 59-90]
 • حسینی حسین آباد، اعظم السادات طرح جامع عقلانیت فولی و پدیده‌های روزمره [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 129-152]
 • حسینی سروری، سید حسن ون‌اینواگن، هدایت‌شدگی الهی و معنای شانس [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی سورکی، محمد بررسی و نقد سودگرایی اخلاقی [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 87-126]
 • حسینی شاهرودی، سید مرتضی بررسی دیدگاه ملاصدرا و سهروردی در باب عالم مثال [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 71-90]
 • حسینی شاهرودی، سید مرتضی بررسی رابط و یا رابطی بودن ممکنات از نظر جلال‌الدین دوانی [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 25-46]
 • حسینی کاشانی، سید مجتبی درنگی تازه بر پیوند تاریخی «معتزله‌» و «تفویض» [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 27-52]
 • حشمت‌پور، محمدحسین رؤیت خدا [دوره 8، شماره 2، 1385، صفحه 39-65]
 • حشمت‌پور، محمدحسین خزائن الهی [دوره 7، شماره 26، 1384، صفحه 19-46]
 • حشمت پور، محمدحسین بررسی شکل هندسی اجزای جسم از نگاه ذیمقراطیس و پیروانش [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 6-23]
 • حشمتی، حسن ویژگی های طبیعی در اخلاق با تأکید بر نظریه شیفر-لَندَئو [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 23-44]
 • حفیظی، نفیسه تحلیل دیدگاه ویگنز در باب معنای زندگی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 5-25]
 • حقانی فضل، محمد در برابر نقادان: بررسی پاسخ‌های مسیحیان به نقادان کتاب مقدس [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 113-123]
 • حقی، سید علی درآمدی بر روش شناسی علوم تجربی [دوره 3، 11-12، 1381، صفحه 158-167]
 • حقی، سید علی اخلاق نیکوماخوس ارسطو [دوره 4، 14-13، 1381، صفحه 36-57]
 • حقی، علی تجربه دینی و رابطه آن با تجربه عرفانی و وحی [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 37-58]
 • حقی، علی گالیله، علم، کلیسا [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 195-230]
 • حقیقت، سهراب عالم مثال از منظر میر داماد [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 163-186]
 • حقیقت، لاله بررسی ظرفیت‌های علم اشتدادی در اندیشۀ ابن سینا [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 173-192]
 • حکاک، سید محمد وجود جهان خارج در نظر لاک [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 27-50]
 • حکاک، سید محمد بررسی انتقادی رابطه گرایش تلویحی و شکاکیت [دوره 25، شماره 2، 1402، صفحه 109-132]
 • حکاک، محمد جوهر در نظر لاک [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 167-180]
 • حکیم، احمد هستی‌شناسی خلأ [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 103-120]
 • حیدرپور، محمد استدلالی علیه تقریر ویلیامزی از درونی‌گرایی در دلایل عملی [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 21-42]
 • حیدرپورکیانی، اسدالله نسبت بین دین و اخلاق از دیدگاه کانت [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 170-197]
 • حیدری، احمدعلی نقد هیدگر بر مفهوم جهان در فلسفۀ دکارت [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 39-60]
 • حیدری، حسین دلیل آفتاب [دوره 4، 15-16، 1382، صفحه 3-61]
 • حیدری، مجتبی بررسی و نقد دیدگاه قاضی سعید قمی‌ در نفی اتّصاف ذات خداوند به اسماء و صفات [دوره 11، 4-3، 1389، صفحه 143-162]
 • حیدری جونقانی، الهه تاویلات بدیع سهروردی از آیه نور [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 71-92]
 • حیدری کاشانی، محمدجواد قلمرو حسن و قبح عقلی در مسائل کلامی از دیدگاه علامه شعرانی [دوره 3، 11-12، 1381، صفحه 180-198]
 • حیدری موصلو، طیبه خودآیینی کانت و نسبت آن با خودآیینی شخصی، اخلاقی و سیاسی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 47-67]

خ

 • خاتمی، محمود مدرنیته و مطالعات دینی [دوره 7، شماره 25، 1384، صفحه 4-16]
 • خادم زاده، وحید تحلیل آماری از استعاره‌های علیت در کتاب الشواهد الربوبیة ملاصدرا [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 121-142]
 • خادمی، حمید رضا خودآگاهی در فلسفه ابن‌سینا [دوره 14، شماره 2، 1391، صفحه 5-17]
 • خادمی، حمید رضا تبیین رابطه صفات ذاتی و ذات واجب از دیدگاه ملاصدرا [دوره 17، شماره 4، 1395، صفحه 89-108]
 • خادمی، حمید رضا Nature and the Existence of Time and Its Theological Implications in Avicenna’s View [دوره 25، شماره 1، 1402، صفحه 121-135]
 • خادمی، حمیدرضا کارکرد متخیّله در دریافت امور غیبی از دیدگاه ابن سینا [دوره 8، شماره 2، 1385، صفحه 117-138]
 • خادمی، عین‌الله تحلیل معنای سعادت از دیدگاه فارابی [دوره 10، شماره 2، 1387، صفحه 81-107]
 • خادمی، عین الله چیستی و انواع لذت از منظر سهروردی [دوره 14، 3-4، 1392، صفحه 75-98]
 • خادمی، عین الله دیدگاه متکلمان مسلمان درباره نظام فیض [دوره 6، 22-23، 1383، صفحه 112-125]
 • خادمی، عین الله مراتب کمال انسان از نظر فخررازی [دوره 17، شماره 3، 1395، صفحه 27-48]
 • خادمی، عین الله بررسی اصطلاح هورقلیا درمنظومه فکری شیخ احمد احسایی [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 25-47]
 • خادمی، عین الله تحلیل دیدگاه کِندی دربارهٔ کمال انسان [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 81-102]
 • خادمی، مهدی تکوین وجودی ذات انسان نزد کی‌کگور [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 75-92]
 • خاکبان، سلیمان مهمترین رسالت های آموزش عالی در قرن بیست و یکم [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 137-151]
 • خاکبان، سلیمان تأملی در منشأ تصور علیت [دوره 17، شماره 4، 1395، صفحه 51-66]
 • خاکپور، حسین تبیین مفهوم «عرش» و «کرسی» بر مبنای علم بلامعلوم [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 129-148]
 • خدرى، غلامحسین رویکردى فلسفى و کلامى به مقوله آزادى [دوره 10، شماره 2، 1387، صفحه 221-241]
 • خزاعی، زهرا رشد اخلاقی؛ اصول و روش‌های آن از نظر افلاطون [دوره 14، 3-4، 1392، صفحه 99-118]
 • خزاعی، زهرا اخلاق کاربردی: ماهیت، روش‌ها و چالش‌ها [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 175-204]
 • خزاعی، زهرا بررسی مسائل اخلاقی در سیستمهای هوشمند [دوره 10، شماره 1، 1387، صفحه 95-120]
 • خزاعی، زهرا قدیسان اخلاقی [دوره 6، شماره 24، 1384، صفحه 144-166]
 • خزاعی، زهرا اومانیسم سارتر در نگاه هایدگر [دوره 3، 9-10، 1380، صفحه 125-147]
 • خزاعی، زهرا فلسفه اخلاق و معرفت شناسی [دوره 4، 14-13، 1381، صفحه 19-35]
 • خزاعی، زهرا خودآیینی کانت و نسبت آن با خودآیینی شخصی، اخلاقی و سیاسی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 47-67]
 • خزاعی، زهرا Agency and Virtues [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 119-140]
 • خزاعی، زهرا رویارویی دنیل دنت و سم هریس در مسئلهٔ ارادۀ آزاد [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 27-48]
 • خزاعی، زهرا The Free Agent, Luck, and Character [دوره 23، شماره 3، 1400، صفحه 173-192]
 • خزاعی، زهرا The Memorial of Prof. William J. Wainwright [دوره 24، شماره 3، 1401، صفحه 5-6]
 • خزاعی، زهرا بخت معرفتی و معرفت‌شناسی ضد بخت از منظر دانکن پریچارد [دوره 25، شماره 2، 1402، صفحه 5-32]
 • خزایی، سمیه گالیله، علم، کلیسا [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 195-230]
 • خسروی فارسانی، عباس بررسی انتقادی استدلال شرط‌بندی پاسکال در اثبات وجود خدا [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 5-37]
 • خلیلی، محمد تأملات صدرایی؛ بالقوگی‎های هیدگری/اگزیستانسیالیستی ملاصدرا [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 7-26]
 • خندان، محمد نگاهی به مبادی و مسائل فلسفه اطلاعاتِ لوچیانو فلوریدی [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 5-39]
 • خندق آبادی، حسین بررسی دیدگاه ابوحامد غزالی دربارۀ درونی بودن موانع عملی تحقق فعل اخلاقی [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 106-129]
 • خنیفر، حسین درآمدی به فلسفه اخلاق در سازمان (مطالعه موردی: منشورهای اخلاقی) [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 235-260]
 • خیاط زاده، مهدی مروری انتقادی بر نظریۀ تقدم عمل بر باور با تأکید بر دیدگاه جان کاتینگهام [دوره 25، شماره 2، 1402، صفحه 57-80]
 • خیر اللهی، زهرا ماهیت عقل و توانایی آن در فرایند شناخت [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 149-175]

د

 • دادجو، یدالله نسبت پدیده وحی با معرفت‌های نشئت‌گرفته از ضمیر ناخودآگاه انسان [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 65-90]
 • دادجو، یداله معرفت و یقین پیامبران به حقانیت وحی [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 109-207]
 • دادمرزی، سید مهدی مفهوم عقد در قانون مدنی [دوره 1، شماره 4، 1379، صفحه 59-74]
 • دارابی، کوکب تحلیل آماری از استعاره‌های علیت در کتاب الشواهد الربوبیة ملاصدرا [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 121-142]
 • دانش، جواد بررسی دیدگاه جان فیشر در باب نسبتِ علم پیشینِ الهی و مسئولیت اخلاقی انسان [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 147-163]
 • دانش‌شهرکی، حبیب‌الله بررسی تناهی یا عدم تناهی عالم طبیعت از منظر فلسفه و کیهان‌‌شناسی جدید [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 31-58]
 • دانش شهرکی، حبیب الله بررسی و نقد نظریه علم دینی آیت الله جوادی آملی [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 107-128]
 • دانشگر، مجید عفو و بخشش از منظر روان‌شناسی و الاهیات مسیحی [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 107-116]
 • داودآبادی، مرضیه بررسی مسائل اخلاقی در سیستمهای هوشمند [دوره 10، شماره 1، 1387، صفحه 95-120]
 • دباغ، حسین استدلالی علیه تقریر ویلیامزی از درونی‌گرایی در دلایل عملی [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 21-42]
 • دباغ، سروش مفهوم صدق نزد ویتگنشتاین [دوره 7، شماره 27، 1385، صفحه 25-60]
 • درویش آقاجانی، جواد بررسی مقایسه‌ای علوم شناختی دین و معرفت‌شناسی اصلاح‌شده [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 5-20]
 • دشت بزرگی، مهدی بررسی نسبت وصی و امام در مذاهب اسماعیلیه و اثناعشریه [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 101-119]
 • دکامی، محمد جواد قیاس تلازم در قرآن کریم [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 197-218]
 • دهباشی، مهدی مقایسه کانت و هگل درخصوص مقوله [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 103-128]
 • دهباشی، مهدی نگرشی نوین به جایگاه شیء فی‌نفسه در کانت و هگل بر اساس مبانی متافیزیکی فیزیک کوانتوم دیوید بوهم [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 49-71]
 • دهقان، رحیم اخلاقِ مبتنی بر طبیعت؛ بررسیِ رهیافت هستی شناختیِ علامه طباطبایی و فینیس [دوره 17، شماره 3، 1395، صفحه 7-26]
 • دهقان زاده، سجاد بررسی مقایسه‌ای اصل لذّت در فلسفۀ چارواکه و فلسفۀ اپیکوری [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 143-167]
 • دهقان منگابادی،، علی سبک و شیوه صدرالمتألهین در تفسیر قرآن [دوره 2، 5-6، 1379، صفحه 5-19]
 • دهقانی، فرزاد بازاندیشی در حقیقت اعجاز [دوره 17، شماره 3، 1395، صفحه 49-70]
 • دیاری بیدگلی، محمد تقی بررسی علم غیب ائمه(ع) در مکتب کلامی علامه طباطبایی و شاگردان وی [دوره 17، شماره 4، 1395، صفحه 129-146]
 • دیاری بیدگلی، محمدتقی عقل‌گرایی و کارکردهای آن در تحوّل اندیشۀ دینی از منظر قرآن [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 133-171]
 • دیاری بیدگلی، محمدتقی جستاری در تأویلات عرفانی امام خمینی(ره) [دوره 10، شماره 1، 1387، صفحه 57-78]
 • دیاری بیدگلی، محمدتقی نقد و بررسی علل و انگیزه های منع نگارش حدیث [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 37-54]
 • دیانی، محمود معنای زندگی از منظر سید محمد‌حسین طباطبایی [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 23-37]
 • دیباجی، سید محمد علی نوآوری‌های ابن سینا در علم النفس [دوره 8، شماره 1، 1385، صفحه 53-89]
 • دیباجی، سید محمد علی بررسی تقابل وحدت و کثرت در نظریه تشکیک ملاصدرا [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 5-26]
 • دیرباز، عسکر بررسی و تحلیل روایت‌های کلامی و فلسفی برهان تمانع [دوره 7، شماره 28، 1385، صفحه 119-143]
 • دیرباز، عسگر بازبینی شروط و براهین استحاله تسلسل [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 7-20]
 • دیرباز، عسگر اوج لذّت نفس ناطقه و موانع درک آن از نظر ابن‌سینا [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 26-45]
 • دیرباز، عسگر تعقّل و اندیشیدن در باب مسائل ایمانی: مقایسۀ دیدگاه علامه طباطبایی و گابریل مارسل [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 48-69]
 • دیرباز، عسگر مفهوم صورتِ زندگی‌‌‌‌، سنگِ بنایی برای فلسفهٔ متأخّر ویتگنشتاین [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 55-80]
 • دیرباز، عسگر رویکردهای اختیارگرایان در پاسخ به استدلال شانس [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 5-26]
 • دیلم صالحی، بهروز آموزه هماهنگی با نظام کیهانی در فلسفه اشراق سهروردی [دوره 4، 14-13، 1381، صفحه 116-128]
 • دیلمی، احمد معرفت‌شناسی حقوقی و اخلاقی از دیدگاه دانشمندان مسلمان‌ [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 33-58]
 • دیلمی، احمد قوای نظری و عملی و نقش آنها در حق و تکلیف انسان [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 143-167]
 • دیوانی، امیر چیستی معجزه: بررسی دیدگاه سویین‌برن و محمدحسین طباطبایی [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 59-84]
 • دیوانی، امیر معرفت شناسی علوم طبیعی [دوره 2، 7-8، 1380، صفحه 59-68]
 • دیوانی، امیر هویت شخصی و نظریه های جاودانگی [دوره 2، 5-6، 1379، صفحه 73-109]
 • دیوانی، امیر عوالم ممکنه و نظام احسن در اندیشه ی فخر الدّین رازی [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 149-165]
 • دیوانی، امیر احتجاجی جدید بر زندگی پس از مرگ [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 46-67]
 • دیوانی، امیر برابری عصیان و تجرّی در نقض قانون اراده [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 47-69]

ذ

 • ذاکری، مهدی روایات طینت و اختیار انسان [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 47-75]
 • ذاکری، مهدی تبیین و بررسی نظریهٔ غایت‌شناختیِ محتوای ذهنی با تأکید بر دیدگاه‌های درتسکی و میلیکان [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 81-102]
 • ذاکری، مهدی بررسی استدلال از طریق نفی نوخاستگی آگاهی بر دیدگاه همه‌روان‌انگاری [دوره 24، شماره 4، 1401، صفحه 5-30]
 • ذاکری، مهدی‌ هنجارمندی‌ و تبیین‌ عمل‌ [دوره 7، شماره 27، 1385، صفحه 61-83]
 • ذبیحی، ،محمد دیدگاه ابن سینا و صدرالمتألهین درباره علم الهی [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 91-115]
 • ذبیحی، محمد نقد و بررسی وجود‌ ذهنی از دیدگاه فخر ‌رازی [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 205-228]
 • ذبیحی، محمد « بررسی حدوث و قدم جهان از منظر دو فیلسوف الهی» ابن سینا و توماس آکوئینی [دوره 10، شماره 2، 1387، صفحه 109-131]
 • ذبیحی، محمد عنایت‌ الهی‌ از دیدگاه‌ ابن‌ سینا و ملاصدرا [دوره 7، شماره 27، 1385، صفحه 85-114]
 • ذبیحی، محمد اتحاد عاقل و معقول از دیدگاه ابن سینا [دوره 2، 5-6، 1379، صفحه 21-33]
 • ذبیحی، محمد نظریه مثل و صدور کثرات از واحد حقیقی [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 7-28]
 • ذبیحی، محمد نقش علم و عمل در تکامل آدمی از نظر ملاصدرا [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 5-23]
 • ذبیحی، محمد نقد و بررسی صور مرتسمه و علم اجمالی کمالی در سنجه مبانی ابن‌سینا [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 5-32]
 • ذکاوتی قراگزلو، علی کانت‌ ومسئولیت اجتماعی، سیاسی [دوره 10، شماره 1، 1387، صفحه 121-148]

ر

 • رئیسیان، غلامرضا تفسیر وحی با محوریت‌ آیه 51 سوره شوری [دوره 11، 4-3، 1389، صفحه 75-97]
 • راستایی، حامده «جانشینی» نزد لویناس و «جایگزینی» در همدردی: دو رویکرد متفاوت در مواجهه با دیگری [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 5-22]
 • راسخی، فروزان خدمات متقابل دینداری و فلسفه‌ورزی [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 69-86]
 • راسخی، فروزان مقایسۀ تسلّی‌بخشی‌های ابن‌سینا و کانت در مواجهه با فقر مالی [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 143-164]
 • رامادان، نسرین رشد اخلاقی؛ اصول و روش‌های آن از نظر افلاطون [دوره 14، 3-4، 1392، صفحه 99-118]
 • رامین، فرح ارزیابی کاربرد حساب احتمالات در برهان نظم براساس تقریرمحمدباقر صدر [دوره 14، 3-4، 1392، صفحه 119-146]
 • رامین، فرح کاربرد نظریه مهبانگ در براهین غایت‌شناختی و کیهان‌شناختی [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 139-152]
 • رای زن، علی نجات نقش علم و عمل در تکامل آدمی از نظر ملاصدرا [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 5-23]
 • رحمتی، انشاءالله جاودانگی نفس: تأملی در محاورة فایدون افلاطون [دوره 7، شماره 28، 1385، صفحه 79-118]
 • رحمتی، انشاالله جایگاه معنویّت شیعی در گفتگوی اسلام و مسیحیت در اندیشه هانری کربن [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 53-78]
 • رحمتی، انشاالله بازخوانی تأویل ابن عربی از عرش در پرتو حکمت متعالیه و تبلور آن در معماری آئینی [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 95-118]
 • رحمتی، انشاالله نقد و بررسی برهان اختفای الهی جان شلنبرگ، بر مبنای تناهی صفات فعلی و حکمت الهی [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 5-26]
 • رحمتی، انشالله نفوس فلکی در جهان‌شناخت سینایی و همانندی آنها با نفوس بشری [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 5-34]
 • رحمتی، حسین علی گونه‌شناسی تطبیقی رویکرد آشتیانی و مطهری به فلسفه غرب [دوره 8، شماره 1، 1385، صفحه 135-161]
 • رحمتی، حسینعلی دکارت و نردبان معکوس هم‌سخنی‌های فلسفه دکارت و اومانیسم رنسانس [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 261-286]
 • رحیم پور، فروغ السادات اعتقادنامه‌های شیخ بهایی و مجلسی: گزارش، مقایسه و تحلیل [دوره 14، 3-4، 1392، صفحه 249-276]
 • رحیمی، امین بررسی نظریه ها در باب شفاعت و بازتاب آن در شعر فارسی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 139-158]
 • رحیمیان، سعید مبانی خداشناسی در الهیات بوناونتوره با تأکید بر راه معرفت آفاقی [دوره 7، شماره 25، 1384، صفحه 34-59]
 • رحیمیان، سعید مفهوم خدا در اندیشه و فلسفه فیلون [دوره 4، 15-16، 1382، صفحه 62-71]
 • رحیمیان، سعید ارتباط وحی و رویای صادقه با عالم مثال از دیدگاه سهروردی و ملاصدرا [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 5-27]
 • رزمی، حبیب الله بررسی تناهی یا عدم تناهی عالم طبیعت از منظر فلسفه و کیهان‌‌شناسی جدید [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 31-58]
 • رزمی، حبیب الله بررسی تطبیقی تحوّل جسم طبیعی در فلسفهٔ ملاصدرا با تحوّل مستمر «ذرات» کوانتومی [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 31-54]
 • رستاخیز قصرالدشتی، زهرا بررسی ارتباط علم (نظر) و عمل در حکمت اشراق سهروردی بر اساس مدل فلسفه به مثابه روش زندگی پی‌یر آدو [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 68-89]
 • رستمی، ابراهیم مقایسه تحلیلی دیدگاه ملاصدرا و طباطبایی در مسئله قضاء الاهی [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 63-74]
 • رسولی پور، رسول بررسی ‌‌پیش‌فرض‌‌ها و لوازم اعتقاد به دین «متن‌محور» و دین «شخص‌محور» (با تأکید بر اسلام و مسیحیت) [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 187-208]
 • رشیدزاده، محمد ثمرات تفکیک امکان ماهوی و امکان وجودی در حکمت متعالیه [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 33-52]
 • رصافی، محمد اصالت وجود و نام‌گرایی در نظام فلسفی صدرایی [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 5-24]
 • رضازاده جودی، محمد کاظم بررسی اصول یگانه انگاری بی قانون دانلد دیویدسن [دوره 17، شماره 3، 1395، صفحه 87-102]
 • رضایی، ابراهیم بررسی و تحلیل نسبت انسان با طبیعت در فلسفه ملاصدرا [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 5-24]
 • رضایی، احمد قفل اسطورۀ ارسطو: بررسی و تحلیل دیدگاه‌های خاقانی شروانی دربارۀ فلسفه، فیلسوف و عقل [دوره 11، 4-3، 1389، صفحه 285-302]
 • رضایی، ضیاءگل رابطه طبیعت و مابعدالطبیعه در حکمت متعالیه [دوره 14، 3-4، 1392، صفحه 5-28]
 • رضایی، محمدجواد رابطه مابعدالطبیعه با طبیعیات [دوره 2، 7-8، 1380، صفحه 89-106]
 • رضایی، مهدی عوامل شکل گیری حزن و تحولات آن در عرفان و تصوف [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 89-112]
 • رضایی آدریانی، قاسم تأمّلی بر ارزش معلومات از نظر علامه طباطبائی (ره) [دوره 7، شماره 25، 1384، صفحه 60-87]
 • رضایی آدریانی، قاسم ارزش ادراکات از نظر ابن سینا ، شیخ اشراق و صدر المتالهین [دوره 5، 20-21، 1383، صفحه 107-122]
 • رضایی ره، طیبه تحلیل و نقد برهان وجوب و امکان آکوئیناس [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 119-140]
 • رضایی ره، محمد جواد تحلیل و نقد برهان وجوب و امکان آکوئیناس [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 119-140]
 • رضایی کرمانی، محمد علی سلفی‌گری در اندیشۀ ابوالثناء آلوسی و رشید رضا با تأکید بر آرای ایشان در مبحث توحید [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 51-72]
 • رضوان‏طلب، محمدرضا رویکردى فلسفى و کلامى به مقوله آزادى [دوره 10، شماره 2، 1387، صفحه 221-241]
 • رضوانی، معصومه روایات طینت و اختیار انسان [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 47-75]
 • رضوی، رسول نقد و ارزیابی مبانی روش‌‌شناختی الهیات گشوده با تبیین دیدگاه کلارک پیناک [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 115-1136]
 • رعایت جهرمی، محمد ماهیت فرهنگی و اجتماعی زبان در فلسفه‌های قاره‌ای و تحلیلی [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 73-86]
 • رفیعی، حسین شانس اخلاقی در اصول فقه متأخر امامیه [(مقالات آماده انتشار)]
 • رفیعی، محیا بررسی نقدهای جی. ال. مکی بر تجربه دینی و پاسخ آنها از منظر ریچارد سوئین‌برن [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 37-58]
 • رمضانی، رضا عرفان پویا از نگاه امام خمینی [دوره 1، شماره 4، 1379، صفحه 74-93]
 • رهبر، حمید بررسی تطبیقی روایت وحیانی قرآن و روایت اسطوره‌ای سومری- بابلی از طوفان نوح [دوره 11، 4-3، 1389، صفحه 261-284]
 • روحی برندق، کاوس بررسی تحلیلی معنای اسم در علوم اسلامی عقلی و نقلی [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 121-140]
 • روحی برندق، کاوس تحلیل و نقد توجیه های عرفانی استغفار پیامبر اکرم (ص) با تاکید بر حدیث «لَیُغَان» [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 117-143]
 • روحی سراجی، غلامحسین بررسی تطبیقی نفس‌شناسی افلاطون و ارسطو در سعادت و فضیلت اخلاقی [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 141-160]
 • روحی سراجی، غلامحسین بررسی و نقد ادله تجرد و جاودانگی نفس در رساله فایدون افلاطون [دوره 12، 1-2، 1389، صفحه 287-299]
 • ریخته گران، محمدرضا بدن‌مندی سوژه در میانۀ هستی‌شناسی و اخلاق: واکاوی پدیدارشناسانه بَدن در اندیشۀ هایدگر و لویناس [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 71-96]

ز

 • زارع، الهه بررسی رابط و یا رابطی بودن ممکنات از نظر جلال‌الدین دوانی [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 25-46]
 • زارع، روزبه اصل دلیل کافی و ضرورت‌انگاری؛ گزارش و بررسی دو رویکرد معاصر [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 5-27]
 • زارع گنجارودی، مرتضی ارزیابی تطبیقی ارادۀ آزاد در نظرگاه محمد تقی جعفری و جان سرل [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 5-30]
 • زارعی حاجی‌آبادی، اسماعیل شناخت خدا از دیدگاه مولان [دوره 8، 3-4، 1386، صفحه 259-277]
 • زارعی محمودآبادی، محمدحسین بررسی ‌‌پیش‌فرض‌‌ها و لوازم اعتقاد به دین «متن‌محور» و دین «شخص‌محور» (با تأکید بر اسلام و مسیحیت) [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 187-208]
 • زحمتکش، حسین مراتب ذات حق در سوره اخلاص [دوره 14، شماره 2، 1391، صفحه 61-78]
 • زرنوشه فراهانی، حسن بررسی و تحلیل سیر معتزله پژوهی در قرن بیستم میلادی [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 53-74]
 • زمانی، مهدی علم حق تعالی از دیدگاه افلاطون [دوره 8، 3-4، 1386، صفحه 191-206]
 • زمانی، مهدی نقدی بر دایرة المعارف قرآن، لیدن [دوره 5، 17-18، 1382، صفحه 65-74]
 • زمانیها، حسین تحلیل و بررسی نظر ابن سینا درباره فاعلیت تحریکی بر اساس مبانی وجود شناختی او [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 197-214]
 • زندیه، مهدی حرکت جوهری معلوم و ثبات معرفت [دوره 12، 1-2، 1389، صفحه 69-91]
 • زیباکلام، سعید روش علمی نیوتن در علم‌الابصار [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 3-36]
 • زیباکلام، سعید نجات قاعده ملازمه [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 97-115]

س

 • ساداتی خمسه، اسماعیل روان‌شناسی استعلایی کانت [دوره 14، شماره 2، 1391، صفحه 79-104]
 • ساری عارفی، معصومه سادات تبیین نقشِ نیّت در ارزش اخلاقی از منظر ملاصدرا [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 92-111]
 • ساطع، نفیسه معقولیت در روشنگری و لیبرالیسم [دوره 8، 3-4، 1386، صفحه 163-190]
 • ساطع، نفیسه معرفت شناسی در فلسفه گیلبرت ریل [دوره 1، شماره 4، 1379، صفحه 94-111]
 • ساطع، نفیسه طرح جامع عقلانیت فولی و پدیده‌های روزمره [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 129-152]
 • ساکت نالکیاشری، محمد وجود جهان خارج در نظر لاک [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 27-50]
 • سالاری، یاسر تفاوتِ نقد سهروردی و سید عبدالأعلی سبزواری بر اصالت وجود صدرایی [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 127-147]
 • سبحانی فخر، قاسم ادراک حسی از منظر ابن‌سینا، سهروردی و ملاصدرا [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 91-105]
 • ستاری، علی بررسی مفهوم و نقش فلسفه در «فلسفه برای کودکان» با توجه به روش متیو لیپمن [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 121-132]
 • سجادی، سید هدایت بررسی انتقادی رویکرد ماریو آلای برای حل مسئله تعین ناقص نظریه‌های مکانیک کوانتومی در دفاع از رئالیسم علمی [دوره 24، شماره 4، 1401، صفحه 101-126]
 • سرکارپور، زهرا خودآگاهی و ارتباط آن با عقلانیت ؛ دفاعی از نظریهٔ شفافیت ریچارد موران [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 53-77]
 • سرمد، غلامعلی نگرش دانشجویان رشته های علوم انسانی درباره آموزش عالی [دوره 1، شماره 4، 1379، صفحه 164-181]
 • سرمدی، غلامعلی دانشجویان و اوقات فراغت [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 177-179]
 • سروش، جمال واقعیت از نگاه محمدباقر صدر و ملاصدرا [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 97-118]
 • سعادت مصطفوی، سیدحسن علم خدا [دوره 8، شماره 2، 1385، صفحه 3-37]
 • سعید مهر، محمد بازخوانی حرکت جوهری ملاصدرا و برخی لوازم و پیامد‌های دین‌شناختی آن [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 23-35]
 • سعیدی‌روشن، محمد باقر قرآن، نزول تاریخی و حضور فراتاریخی تحلیلی بر مبانی معرفتی تاریخ گروی و انطباق آن با کلام الهی [دوره 7، شماره 28، 1385، صفحه 5-30]
 • سعیدی روشن، محمد باقر؛ کدام دین؟ کدام زبان دینی؟ [دوره 5، 20-21، 1383، صفحه 3-25]
 • سعیدی مهر، محمد نظریه بساطت ذات الهی؛ برخورد دو پارادایم فلسفی [دوره 8، 3-4، 1386، صفحه 59-84]
 • سعیدی مهر، محمد بررسی تحلیلی اصل علیت بر مبنای وحدت شخصی وجود در حکمت متعالیه [دوره 4، 15-16، 1382، صفحه 72-87]
 • سعیدی مهر، محمد تبیین و ارزیابی انواع ناسازگارباوری اختیارگرا در حل تعارض بین اختیار انسان و جهان جبری [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 5-21]
 • سعیدی مهر، محمد Muslim Philosophers on the Relation between Metaphysics and Theology [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 104-117]
 • سلطانی نژاد، احمد تبیین نفی خشونت‌‌گرایی در دین از منظر ذات‌شناسی و معرفت‌شناسی انسانی [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 115-138]
 • سلمانی، علی رابطۀ ادراکِ حسی، کمال و لذت با زیبایی در استتیکِ کریستین وُلف [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 72-96]
 • سلمانی، علی کارکرد تخیل در تقویم عینیت از منظر کانت [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 143-164]
 • سلیمانی، عبدالرحیم فلسفه بعثت انبیا؛ کاستی یا بیداری عقل؟ [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 79-100]
 • سلیمانی، فاطمه علم دینی از امکان تا تحقق [دوره 12، 1-2، 1389، صفحه 227-250]
 • سلیمانی، فاطمه نقش نبی در دریافت وحی ‌‌با تکیه بر دیدگاه فارابی، ابن سینا و ملاصدرا ‌‌به‌همراه نقد دیدگاه برخی روشنفکران معاصر [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 66-87]
 • سلیمانی ابهری، هادی آموزش فلسفی کودکان درنظام تعلیم وتربیت اسلامی [دوره 10، شماره 1، 1387، صفحه 199-218]
 • سلیمانی امیری، عسگری وجود محمولی [دوره 3، 11-12، 1381، صفحه 111-139]
 • سلیمانی دره باغی، فاطمه جایگاه خُلقیات و احساسات در وجود انسان از نگاه ملاصدرا [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 129-154]
 • سنجری، زهرا نقش شریعت در سیر کمال انسان [دوره 12، 1-2، 1389، صفحه 203-226]
 • سورکی، سید محمد حسینی بررسی و نقد نظریه خودگرایی اخلاقی [دوره 8، شماره 1، 1385، صفحه 187-222]
 • سِونگ یو، دال فیلسوف- پیامبر به عنوان زمامدار آرمانی در اندیشه سیاسی ایران میانه [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 123-140]
 • سید‌هاشمی، محمد اسماعیل « بررسی حدوث و قدم جهان از منظر دو فیلسوف الهی» ابن سینا و توماس آکوئینی [دوره 10، شماره 2، 1387، صفحه 109-131]
 • سیدی، سید محمدجواد نقد هیدگر بر مفهوم جهان در فلسفۀ دکارت [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 39-60]

ش

 • شاقول، یوسف تحلیل و بررسی جهان بینی پویشی وایتهد [دوره 4، 15-16، 1382، صفحه 105-126]
 • شاکر، محمد کاظم طایر قدسی وحی بر بام خیال پیامبر [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 5-22]
 • شاکر، محمد کاظم سایۀ وحدت وجود بر تفسیر بیان‌السعادة [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 59-84]
 • شاکر، محمد کاظم مدلهای چند معنایی در تفسیر قرآن و کتاب مقدس [دوره 10، شماره 2، 1387، صفحه 5-40]
 • شاکر، محمدکاظم انجیل با دو قرائت ‌ [دوره 6، شماره 24، 1384، صفحه 74-90]
 • شاکر، محمدکاظم علوم انسانی در بوته نقد [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 3-5]
 • شاکر، محمدکاظم تفسیری از «روح» [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 7-21]
 • شاکر، محمدکاظم وجوه معانی نفس در قرآن [دوره 1، شماره 4، 1379، صفحه 7-20]
 • شاکر، محمّدکاظم تأمّلی بر استدلال زبان‌شناختی مدّعای انگاره‌ی «قرائت نبوی از جهان» درباره‌ی گوینده‌ی قرآن [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 7-36]
 • شانظری، جعفر نقش تشکیک در اتحاد عاقل ومعقول [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 29-52]
 • شانظری، جعفر بررسی و نقد سنخیت علت و معلول در فلسفه اسلامی [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 25-42]
 • شانظری، جعفر تأمّلی بر ارزش معلومات از نظر علامه طباطبائی (ره) [دوره 7، شماره 25، 1384، صفحه 60-87]
 • شانظری، جعفر قاعده الواحد و فاعلیت الهی [دوره 5، 17-18، 1382، صفحه 29-40]
 • شانظری، جعفر این همانی در سیر صعودی انسان [دوره 3، 9-10، 1380، صفحه 19-44]
 • شانظری، جعفر بررسی و تحلیل نسبت انسان با طبیعت در فلسفه ملاصدرا [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 5-24]
 • شانظری، جعفر ابن‌سینا و منطق فهم دین [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 51-71]
 • شاه پسند، الهه تفسیر وحی با محوریت‌ آیه 51 سوره شوری [دوره 11، 4-3، 1389، صفحه 75-97]
 • شاهرخی، احمد رضا ارتباط نفس مجرد و بدن در فلسفه اسلامی [دوره 4، 14-13، 1381، صفحه 129-140]
 • شاهرخی، سید احمد بررسی انسجام در قول به بقای نفس همراه با فساد بدن [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 33-56]
 • شاهرخی، سید احمدرضا بررسی قول به قِدم نفوس ناطقۀ انسانی در سنجش با آیۀ میثاق (عالم ذر) با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی(ره) [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 130-147]
 • شاهرخی، سید احمدرضا معرفت شهودی از منظر علامه طباطبایی و رد ادعاهای نقضی نسبت به اعتبار آن [دوره 24، شماره 4، 1401، صفحه 75-100]
 • شاهرودی، سید مرتضی هوش معنوی؛ مولفه‌ها و مبانی آن در حکمت متعالیه [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 7-32]
 • شاه‌وردی، امین قیاس "از وضع" از ارسطو تا فارابی [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 159-179]
 • شایسته، ریحانه هوش معنوی؛ مولفه‌ها و مبانی آن در حکمت متعالیه [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 7-32]
 • شجاری، مرتضی آفرینش بر اساس عشق و قاعده الواحد از دیدگاه ابن عربی [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 83-108]
 • شرف، رهام نقد و بررسی شکاکیت اخلاقی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 121-138]
 • شریعتی، سلمان تبیین رابطه صفات ذاتی و ذات واجب از دیدگاه ملاصدرا [دوره 17، شماره 4، 1395، صفحه 89-108]
 • شریف، زهرا تبیین قاعده بسیط‌الحقیقه و دو ساحت مختلف از آن در مکتب صدرایی [دوره 11، 4-3، 1389، صفحه 29-50]
 • شریف فخر، فاطمه اتصال عقل به عقل فعال در اندیشه فلسفی ابن­ سینا [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 97-120]
 • شعبانی، مصطفی ارزیابی رویکرد ریچارد رورتی به معرفت‌شناسی بر اساس آموزه‌‌های عقلانیت نقّاد [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 51-70]
 • شفیعی، سیّد روح‌اله تأمّلی بر استدلال زبان‌شناختی مدّعای انگاره‌ی «قرائت نبوی از جهان» درباره‌ی گوینده‌ی قرآن [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 7-36]
 • شکر، عبدالعلی حرکت جوهری و استکمال نفس پس از مفارقت از بدن [دوره 16، شماره 4، 1394، صفحه 133-148]
 • شکراللهی، نادر بررسی و نقد دیدگاه ابن رشد در چگونگی ضرورت نبوت و شناخت آن [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 47-68]
 • شکری، مهدی تأثیر گناه بر شناخت، با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی(ره) [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 45-72]
 • شمالی، محمد علی نسبیت‌گرایی اخلاقی: نماها و مبناها [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 56-77]
 • شمشیری، سیده معصومه نقش معرفتی عقل فعال و تأثیر آن بر مُثل نزد ابن‌سینا [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 115-128]
 • شهاب، محمد‌هادی کشش‌های عاطفی و عقلانیت ایمان و باور دینی از دیدگاه ویلیام جیمز [دوره 10، شماره 2، 1387، صفحه 41-58]
 • شهریاری، حمید حریم خصوصی و جامعه اطلاعاتی [دوره 8، 3-4، 1386، صفحه 101-126]
 • شهریاری، حمید تبار شناسی اخلاق نیچه و بررسی آن از دیدگاه مک اینتایر [دوره 4، 14-13، 1381، صفحه 2-18]
 • شهریاری، حمید نقد و بررسی چهار تعریف حریم خصوصی از منظر فلسفۀ اخلاق در غرب [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 103-128]
 • شهریاری نسب، سروش بازاندیشی در حقیقت اعجاز [دوره 17، شماره 3، 1395، صفحه 49-70]
 • شهیدی، سعیده سادات بررسی تحلیلی اصل علیت بر مبنای وحدت شخصی وجود در حکمت متعالیه [دوره 4، 15-16، 1382، صفحه 72-87]
 • شوندی، زین العابدین علت فاعلی ایجادی در تفکر فلاسفه یونان باستان [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 57-78]
 • شیبانی، محمد کارکردهای عقل نظری و عملی از نگاه ابن‌سینا [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 257-273]
 • شیخ رضایی، حسین بررسی نظریهٔ تغییر مفهومی پل تاگارد و نتایج آن بر مسئلهٔ پیشرفت علمی [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 101-126]
 • شیرخانی، ام‌لیلا رابطهٔ فضیلت و سعادت از نگاه ارسطو و غزالی [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 25-42]
 • شیروانی، علی امکان استقبالی و تعیّن صدق در گزاره‌های ناظر به آینده [دوره 6، شماره 24، 1384، صفحه 120-143]
 • شیوا، حامد طباطبایی و نظریۀ «روح معنا» در تبیین الفاظ متشابه قرآن [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 113-134]

ص

 • صائمی، داود توحید خاصّی و تفسیر آیات متشابه از منظر ملاصدرا [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 5-22]
 • صابری نجف ابادی، ملیحه بررسی تطبیقی آراء ابن سینا و ابن میمون درباره معاد [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 194-215]
 • صادقی، رضا عناصر اصلی دیدگاه ابطال‌پذیری و ناسازگاری‌های درونی آن [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 7-22]
 • صادقی، رضا پیوند صدق و توجیه در دیدگاه مبنا گرایانه فومر تن [دوره 5، 20-21، 1383، صفحه 71-106]
 • صادقی، مجید حیرت در عرفان [دوره 7، شماره 28، 1385، صفحه 31-63]
 • صادقی، محمد حسین نقد رابطۀ تقلید و خشونت در اندیشۀ ژیرار [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 219-242]
 • صادقی، مرضیه عدالت به عنوان فضیلت نفس [دوره 4، 14-13، 1381، صفحه 58-68]
 • صادقی، مرضیه قاضی سعید و نظریه خاص او درباره اسما و صفات حق تعالی [دوره 2، 5-6، 1379، صفحه 111-125]
 • صادقی، مرضیه ارزیابی تطبیقی ارادۀ آزاد در نظرگاه محمد تقی جعفری و جان سرل [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 5-30]
 • صافیان، محمد جواد تفسیر‌ هایدگر از آزادی در فلسفه کانت [دوره 11، 4-3، 1389، صفحه 163-173]
 • صافیان، محمد جواد اسپینوزا، فیلسوف یا عارف؟ [دوره 5، شماره 19، 1383، صفحه 103-124]
 • صافیان، محمدجواد تفسیر مارتین هَیدگر از تمایز هستی‌شناختی بنیاد و وجود در نظام آزادی فردریش شلینگ [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 149-172]
 • صبوری، سرور چکیده بخشی از پایان نامه های کارشناسی ارشد [دوره 2، 5-6، 1379، صفحه 219-226]
 • صدری، جمشید تحلیل رابطه قوه وفعل با موضوع فلسفه اولی درحکمت متعالیه [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 205-222]
 • صدقی، محمد توسل به اولیاء الهی راه سلامت ایمان توحیدی [دوره 10، شماره 1، 1387، صفحه 149-173]
 • صفری، عبدالرضا تحول وجودی معرفت شناختی نفس بر اساس عقل فعال ملا صدرا و مقایسه آن با مفهوم مطلق هگل [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 153-178]
 • صمدی، هادی نقش فلسفۀ علم در برنامۀ پژوهشی تکامل [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 85-102]
 • صیادمنصور، علیرضا بدن‌مندی سوژه در میانۀ هستی‌شناسی و اخلاق: واکاوی پدیدارشناسانه بَدن در اندیشۀ هایدگر و لویناس [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 71-96]
 • صیدری، محمود بازبینی شروط و براهین استحاله تسلسل [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 7-20]
 • صیدی، محمود نظریه مثل و صدور کثرات از واحد حقیقی [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 7-28]

ض

 • ضیاء شهابی، پرویز پژوهشی در باب ادراک زیبایی، بر مبنای رأی علامه طباطبایی در فرق میان اعتباریات و حقایق [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 110-130]
 • ضیائی، ثریا تحلیل تولیدات علمی جهان در رابطه با فلسفه اسلامی در پایگاه اطلاعاتی وب. آو. ساینس. طی سال‌های 2007- 2016 [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 216-231]
 • ضیائی فر، سعید قلمرو دین و ضوابط علوم دینی [دوره 10، شماره 1، 1387، صفحه 79-94]

ط

ع

 • عابدی، احمد نقش معرفتی عقل فعال و تأثیر آن بر مُثل نزد ابن‌سینا [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 115-128]
 • عابدی، احمد بررسی و نقد دیدگاه قاضی سعید قمی‌ در نفی اتّصاف ذات خداوند به اسماء و صفات [دوره 11، 4-3، 1389، صفحه 143-162]
 • عابدی، احمد بررسى و تطبیق بحث زمان درفلسفه سنت آوگوستین و صدرالمتألهین [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 241-256]
 • عابدی، احمد برهان صدیقین و وحدت شخصی وجود در حکمت متعالیه [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 75-100]
 • عابدی، احمد جاودانگی عالم در تعامل با خلقت از دیدگاه ابن رشد [دوره 7، شماره 25، 1384، صفحه 17-33]
 • عابدی، احمد تشکیک در فلسفه اسلامی [دوره 2، 5-6، 1379، صفحه 35-47]
 • عابدی، احمد تعالی از دیدگاه محی الدین و یاسپرس [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 115-138]
 • عابدی فر، عبدالله بررسی و تبیین نظریهٔ عدالتِ عام در دیدگاه توماس آکوئیناس [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 27-49]
 • عارفی، سیمین شکل‌گیری نظریه فلسفی تمایز وجود و ماهیت در جهان اسلام [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 23-35]
 • عباداله عموقین، جعفر تحلیل استنادی مقالات 30 شماره از فصلنامه " پژوهشهای فلسفی کلامی " منتشره بین سال‌های 1368 تا 1387 [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 287-314]
 • عباداله عموقین، جعفر تحلیل تولیدات علمی جهان در رابطه با فلسفه اسلامی در پایگاه اطلاعاتی وب. آو. ساینس. طی سال‌های 2007- 2016 [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 216-231]
 • عبادی، احمد توحید خاصّی و تفسیر آیات متشابه از منظر ملاصدرا [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 5-22]
 • عباسی، بابک نقد و بررسی برهان اختفای الهی جان شلنبرگ، بر مبنای تناهی صفات فعلی و حکمت الهی [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 5-26]
 • عباسی حسین آبادی، حسن نسبت صفات سلبی خداوند با بیان‌پذیری او در اندیشۀ ابن سینا‌ و علامه حلّی [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 208-227]
 • عباسی حسین آبادی، حسن جایگاه دیالکتیک و تشابه (آنالوژی) در الهیات افلوطین [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 95-114]
 • عبدالله‌نژاد، محمد رضا پارادوکس تعیین حد [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 41-60]
 • عبدالله نژاد، محمدرضا ساختار زبانی واقعیت در اندیشه ریچارد رورتی [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 103-120]
 • عبداللهی، محمدعلی چیستی شناخت از دیدگاه اسپینوزا [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 51-72]
 • عبداللهی، محمدعلی نظریة افعال گفتاری [دوره 6، شماره 24، 1384، صفحه 91-119]
 • عبدالهی، جلال بررسی انتقادی رویکرد ماریو آلای برای حل مسئله تعین ناقص نظریه‌های مکانیک کوانتومی در دفاع از رئالیسم علمی [دوره 24، شماره 4، 1401، صفحه 101-126]
 • عبدالهی، سیامک Hume’s Fideism; Towards His Mysticism [دوره 25، شماره 1، 1402، صفحه 29-52]
 • عبدالهی، مهدی بررسی تحلیلی- انتقادی خود صوری در فلسفه ذهن جان سرل [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 73-94]
 • عربی، علیرضا بررسی اصطلاح هورقلیا درمنظومه فکری شیخ احمد احسایی [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 25-47]
 • عروجی، راضیه حیرت در عرفان [دوره 7، شماره 28، 1385، صفحه 31-63]
 • عزیزیان، مهدی بررسى حجّیت روایات آحاد در مسایل اعتقادی [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 251-271]
 • عسکرزاده مزرعه، اکرم بررسی و تحلیل نظریه اعتمادگرایی مبتنی بر فضیلت لیندا زاگزبسکی [دوره 17، شماره 4، 1395، صفحه 147-146]
 • عسگری، مسعود تعارضات در بنیاد متافیزیکی اخلاق شوپنهاور [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 91-108]
 • عسگری زاده، علی دفاع از ادله ضرورت عصمت امام در مواجهه با اشکالات فخر رازی [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 83-104]
 • عسگری یزدی، علی چیستی فلسفه دین [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 135-146]
 • عصاران قمی، حسین تعقّل و اندیشیدن در باب مسائل ایمانی: مقایسۀ دیدگاه علامه طباطبایی و گابریل مارسل [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 48-69]
 • عظیمی، مهدی دلیل افتراض: گزارش و سنجش [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 103-119]
 • عظیمی، مهدی پارادوکس کرول از منظر ویتگنشتاین، ابن سینا، و خواجه نصیر [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 173-194]
 • عظیمی دخت، سید حسین نظریه کارکرد صحیح درباره ضمانت [دوره 5، 17-18، 1382، صفحه 2-28]
 • عظیمی دخت شورکی، سید حسین برهان معرفت‌شناختیِ کارکرد صحیح بر وجود خدا [دوره 7، شماره 25، 1384، صفحه 122-153]
 • علم الهدی، سید علی نسبیت‌گرایی در فلسفه ملاصدرا [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 141-166]
 • علمی، قربان ساحت دینی در اندیشه مارتین هایدگر [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 35-55]
 • علمی، قربان دیدگاه جاناتان ادواردز و فیض کاشانی درباب رابطه عقل و ایمان [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 85-106]
 • علوی، خلیل اخلاق در ورزش با رویکرد بازی منصفانه [دوره 10، شماره 2، 1387، صفحه 187-220]
 • علوی، یوسف تفاوت شاخص ها در نقاط جغرافیایی [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 55-64]
 • علیزاده، بهرام معضل فرگه-گیچ و منطق طرزتلقی‌های مرتبه بالاتر [دوره 25، شماره 2، 1402، صفحه 133-159]
 • علی زمانی، امیر عباس معناشناسی اوصاف الهی از دیدگاه صدرالمتألهین [دوره 3، 11-12، 1381، صفحه 168-179]
 • علی زمانی، امیر عباس آیا می توانیم درباره خدا سخن بگوییم (2) [دوره 2، 7-8، 1380، صفحه 69-88]
 • علی زمانی، امیر عباس بررسی و نقد دلایل مخالفت کارل بارت با الهیات طبیعی [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 5-27]
 • علیزمانی، امیر خدا و تکامل [دوره 8، 3-4، 1386، صفحه 127-162]
 • علیزمانی، امیر عباس نظریه کارکرد گرایی آلستون و معناداری اوصاف الهی [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 41-67]
 • علیزمانی، امیر عباس آیا می توانیم درباره خدا سخن بگوییم؟ [دوره 2، 5-6، 1379، صفحه 127-143]
 • علیزمانی، امیر عباس بررسی ارتباط علم (نظر) و عمل در حکمت اشراق سهروردی بر اساس مدل فلسفه به مثابه روش زندگی پی‌یر آدو [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 68-89]
 • علیزمانی، امیرعباس خدا، شر و اختیار از دیدگاه مولانا جلال‌الدین رومی [دوره 14، 3-4، 1392، صفحه 29-62]
 • علیزمانی، امیرعباس ایمان دینی و رنج های وجودی [دوره 5، 20-21، 1383، صفحه 26-49]
 • علیزمانی، امیرعباس بررسی مواجهه با رنج تنهاییِ اگزیستانسیال در اندیشۀ اروین یالوم و رنج عارفانۀ فِراق در اندیشۀ مولوی [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 70-91]
 • علیزمانی، امیرعباس بررسی تقریر نوین شلنبرگ از مسئلۀ منطقی شر [دوره 25، شماره 2، 1402، صفحه 33-56]
 • عنبرسوز، محمد ارزیابی انتقاد نیچه به امر مطلق کانت [دوره 24، شماره 4، 1401، صفحه 127-145]

غ

 • غروی نائینی، نهله طباطبایی و نظریۀ «روح معنا» در تبیین الفاظ متشابه قرآن [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 113-134]
 • غضنفری، سید سام نگرش ‌هایدگر در کتابِ «کانت و مسئله مابعدالطبیعه» به وجه زمانی تصاویر در دورهٔ پیشانقدی و نقدی کانت [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 99-128]
 • غفا ر زاده، علی سایۀ وحدت وجود بر تفسیر بیان‌السعادة [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 59-84]
 • غفار زاده، علی جایگاه عشق در عرفان امام خمینی(ره) [دوره 5، شماره 19، 1383، صفحه 125-152]
 • غفاری قره باغ، سید احمد بررسی ارتباط ضرورت با گزارۀ پیشینی [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 39-58]
 • غفاری قره باغ، سید احمد تحلیل عرفانی از تفکیک آثار فرض و نفل در قرب الهی [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 159-176]
 • غلامی، طیبه رویارویی دنیل دنت و سم هریس در مسئلهٔ ارادۀ آزاد [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 27-48]

ف

 • فاضلی، سید احمد نظام‌واره تجلّی در مکتب عرفانی ابن عربی [دوره 8، شماره 1، 1385، صفحه 163-185]
 • فاضلی، سید احمد بررسی تطبیقی چهار مدل تبیینی در توجیه زبان عرفان [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 105-128]
 • فاضلی، سید احمد Avicenna’s View on the Role of Practical Intellect in Performing Moral Action [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 141-154]
 • فاضلی، سید احمد ارزیابی تطبیقی ارادۀ آزاد در نظرگاه محمد تقی جعفری و جان سرل [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 5-30]
 • فاضلی، سید احمد بررسی مدل‌های ارتباطی اخلاق و عرفان از منظر وین‌رایت و ارزیابی آن از دیدگاه عرفان اسلامی [دوره 25، شماره 2، 1402، صفحه 81-108]
 • فاضلی، قادر عقلانیت دینی [دوره 4، 14-13، 1381، صفحه 152-172]
 • فاضل یگانه، مسعوده اوج لذّت نفس ناطقه و موانع درک آن از نظر ابن‌سینا [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 26-45]
 • فتاحی، مژگان معرفت فطری و رابطه ی آن با معرفت های حاصل از سایر قوای ادراکی از دیدگاه شیخ‌اشراق [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 27-47]
 • فتاحی اردکانی، محسن بررسی و نقد براهین عدل الاهی از دیدگاه محمدحسین طباطبایی [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 105-124]
 • فتاحی زاده، فتحیه مقایسه تفسیر قمی با روایات تفسیری علی بن ابراهیم در کافی [دوره 1، شماره 3، 1379، صفحه 7-20]
 • فتحعلى‌خانى، محمد استنتاج علّى و باورهای دینى بحثى در فلسفه دین دیوید هیوم [دوره 7، شماره 26، 1384، صفحه 87-118]
 • فتحی، علی دیویدسون و معضل شکاکیت [دوره 11، 4-3، 1389، صفحه 219-237]
 • فتحی، علی فلسفه، فلسفه است؛ نقب و نقدی بر چیستی فلسفه‌های مضاف [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 209-226]
 • فتحی زاده، مرتضی ناهمخوانی ابطال‌گرایی با واقع‌گرایی [دوره 14، شماره 2، 1391، صفحه 18-42]
 • فتحی زاده، مرتضی آموزه‌های واقع‌گرایی علمی و براهین مؤید آن [دوره 12، 1-2، 1389، صفحه 139-160]
 • فتحی زاده، مرتضی نظریه بنیان گرایی معرفت [دوره 4، 15-16، 1382، صفحه 14-29]
 • فتحی زاده، مرتضی قرینه گرایی، پلانتینگا و ایمان و عقل [دوره 3، 11-12، 1381، صفحه 41-73]
 • فتحی زاده، مرتضی نگاهی به مسئله درون گرایی و برون گرایی در معرفت شناسی معاصر [دوره 2، 7-8، 1380، صفحه 33-58]
 • فتحی زاده، مرتضی گفت و گو با جان کاتینگهام درباره دکارت [دوره 2، 5-6، 1379، صفحه 49-71]
 • فتحی زاده، مرتضی تأملاتی درباره انسان و آینده تمدن [دوره 1، شماره 4، 1379، صفحه 112-123]
 • فخار نوغانی، وحیده بررسی و تبیین رویکرد «وحی فراگزاره‌ای» از دیدگاه حکمت متعالیه [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 157-173]
 • فدایی، غلامرضا نگاهی به مبادی و مسائل فلسفه اطلاعاتِ لوچیانو فلوریدی [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 5-39]
 • فدایی مهربانی، مهدی درآمدی بر ارتباط نظام معرفت شناختی و هستی‌شناختی عزیز نسفی [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 133-159]
 • فرامرز قراملکی، احد معمای تناسخ و راه‌ حل آن در نظریۀ استکمال نفس محمد بن زکریای رازی [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 5-25]
 • فرامرز قراملکی، احد «جانشینی» نزد لویناس و «جایگزینی» در همدردی: دو رویکرد متفاوت در مواجهه با دیگری [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 5-22]
 • فرخی بالاجاده، علیرضا بررسی استدلال انباشتی ریچارد داوکینز با تکیه بر آرای کیث وارد [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 3-25]
 • فرمانیان، مهدی نقش مبانی انسان شناختی اخوان السلمین در تقریب [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 131-148]
 • فرمانیان، مهدی بررسی تطبیقی مبانی معناشناختی ماتریدیه و دیوبندیه در باب توحید و شرک [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 108-127]
 • فروزیان، مونا مقایسۀ تسلّی‌بخشی‌های ابن‌سینا و کانت در مواجهه با فقر مالی [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 143-164]
 • فضایلی، مصطفی روش شناسی حقوق بین الملل(ترجمه) [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 101-114]
 • فضایلی، مصطفی اصل برابری در نظام ملل متحد [دوره 1، شماره 3، 1379، صفحه 61-79]
 • فقیه، سید محمد تعَیُّن گرایی و فاعلیّت الهی از منظر علّامه طباطبایی [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 45-70]
 • فقیه ایمانی، فاطمه ابهاماتی در تقریر محمد‌حسین طباطبایی از برهان صدیقین [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 147-159]
 • فقیهی، علی نقی تعلیم و تربیت از دیدگاه محمدبن سحنون دانشمند مسلمان قرن سوم هجری [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 153-171]
 • فلاح، محمد جواد گونه‌شناسی و تقریر برهان «فسخ عزائم» در خداشناسی [دوره 12، 1-2، 1389، صفحه 251-266]
 • فلاح رفیع، علی فرآیند تجلی روح و خودآگاهی دینی از دیدگاه هگل [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 53-81]
 • فلاحی، اسد الله حمل اولی و شایع، به قید قضیه و به قید موضوع و فروکاهی معنای دوم به معنای اول [دوره 11، 4-3، 1389، صفحه 5-27]
 • فلاحی، اسداله اعتبار در جهان‌های ممکن [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 69-88]
 • فنائی، هادی حکومت نبوى در حکمت سینوى نیاز بشر به دین از دیدگاه ابن سینا [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 205-226]
 • فنایی اشکوری، محمد طرحی برای روش‌شناسی مطلوب در فلسفه اولی با تأکید بر آراء اندیشمندان معاصر ایرانی [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 115-139]
 • فهیمی، عزیز الله فلسفه حقوق [دوره 3، 9-10، 1380، صفحه 163-183]
 • فهیمی، عزیزالله ارزش ذاتی و ارزش ابزاری در فلسفه محیط زیست (از رویکردهای فلسفی تا راهبردهای حقوقی) [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 195-216]
 • فهیمی‌، عزیزاله‌ فلسفه‌ حقوق محیط‌ زیست‌ و آثار آن‌ [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 107-117]
 • فولادی، محمد سبب و مسبب از دیدگاه جبر عارفانه مولوی [دوره 8، شماره 1، 1385، صفحه 111-134]
 • فولادی، محمد جایگاه عقل و مراتب آن در مثنوی معنوی مولوی [دوره 6، 22-23، 1383، صفحه 81-111]
 • فولادی، محمد تحقیق و تقلید از دیدگاه مولانا در مثنوی معنوی [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 117-135]
 • فولادی، محمد اندیشه ای بر ویژگی های اخلاقی- اجتماعی داستان سیاوش [دوره 1، شماره 4، 1379، صفحه 124-149]
 • فولادیان، مجید فلسفه علوم اجتماعی از دیدگاه پوپر [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 37-66]
 • فیروزکوهی، محمد ثنویت در الاهیات افلاطونی [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 51-72]
 • فیض، عطیه سادات نقش نبی در دریافت وحی ‌‌با تکیه بر دیدگاه فارابی، ابن سینا و ملاصدرا ‌‌به‌همراه نقد دیدگاه برخی روشنفکران معاصر [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 66-87]

ق

 • قاسم، عسکری بررسی و نقد سنخیت علت و معلول در فلسفه اسلامی [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 25-42]
 • قاسمی، اعظم بررسی انتقادی دیدگاههای سلبی جان دیویی از ایده‌آل‌های اخلاقی [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 121-146]
 • قاسمی، اعظم چالش عقل و ایمان در سنّت اسلامی: پژوهش موردی امام محمد غزالی [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 67-88]
 • قاسمی، حسین بررسی علم غیب ائمه(ع) در مکتب کلامی علامه طباطبایی و شاگردان وی [دوره 17، شماره 4، 1395، صفحه 129-146]
 • قاسمی، یارمحمد جهانی شدن تضاد یا توازی هویت های جمعی خرد و کلان؟ [دوره 4، 15-16، 1382، صفحه 127-154]
 • قدرتی، سجاد قوای نظری و عملی و نقش آنها در حق و تکلیف انسان [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 143-167]
 • قرا ملکی، احمد فرامرز گونه‌شناسی و تقریر برهان «فسخ عزائم» در خداشناسی [دوره 12، 1-2، 1389، صفحه 251-266]
 • قراملکی، احمدفرامرز شناخت خدا از دیدگاه مولان [دوره 8، 3-4، 1386، صفحه 259-277]
 • قربانی، زهره نقش تشکیک در اتحاد عاقل ومعقول [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 29-52]
 • قربانی، قدرت‌الله مبدا و معاد انسان در پرتو حرکت جوهری ملاصدرا [دوره 8، شماره 2، 1385، صفحه 67-88]
 • قربانی، قدرت الله مسئله ما بعد الطبیعه در فلسفه کانت و هایدگر [دوره 6، 22-23، 1383، صفحه 126-150]
 • قربانی، قدرت الله مؤلّفه‌های انحصارگرایی در سنّت مسیحی [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 27-52]
 • قربانی، محمدرضا تفسیر هستی‌شناختی از عینیت اندیشه نزد فرگه [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 73-101]
 • قربانی، هاشم تبیین کثرت راه‌های خداشناسیِ عقلی در سنّت اندیشۀ اسلامی: از تحویل‌گِرَوی تا جامع‌نگری [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 135-150]
 • قمی، محمدباقر جایگاه خداوند در نظریه شناخت اسپینوزا [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 43-64]
 • قنبری، حسن علم حضوری و جایگاه آن در اندیشه دکارت [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 117-125]
 • قنبری، حسن آیین کاتولیک و الهیات جدید [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 87-102]
 • قنبری، حسن تکامل و نظم [دوره 3، 11-12، 1381، صفحه 4-25]
 • قنبری، حسن اصالت یا اعتباریت وجود، نزاعی مبتنی بر اطلاقات وجود [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 61-84]
 • قیوم زاده، کامران دلالت شناسی ضمایر اشاره ای مرکّب [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 169-186]
 • قیوم زاده، محمود بررسی مسئله دوام پاداش و کیفر اخروی با رویکرد قرآنی [دوره 11، 4-3، 1389، صفحه 115-142]
 • قیوم زاده، محمود « بررسی نظریه ذوق تألّه در مسئله وحدت وجود» (با نگاهی به آراء دوانی و صدرا) [دوره 10، شماره 2، 1387، صفحه 59-80]

ک

 • کاظمی اسکویی، سید عباس An Adamsian Theory of Moral Obligations but without Divine Commands [دوره 25، شماره 1، 1402، صفحه 101-119]
 • کاکایی، قاسم نقد و بررسی "وجود ذهنی" از دیدگاه ابن سینا [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 5-26]
 • کاکایی، قاسم وحدت وجود یا وحدت شهود از دیدگاه ابن عربی و اکهارت [دوره 2، 5-6، 1379، صفحه 157-177]
 • کاکایی، قاسم بررسی رابط و یا رابطی بودن ممکنات از نظر جلال‌الدین دوانی [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 25-46]
 • کاملان، محمد صادق مکتب فلسفی فیض کاشانی [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 19-39]
 • کاویانی تبریز، شیدا ارزیابی انتقاد نیچه به امر مطلق کانت [دوره 24، شماره 4، 1401، صفحه 127-145]
 • کچوئیان، حسین فلسفه علوم اجتماعی از دیدگاه پوپر [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 37-66]
 • کدخداپور، جمال رویکردهای اختیارگرایان در پاسخ به استدلال شانس [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 5-26]
 • کردفیرزوجایی، یارعلی محرّک نخستین ارسطو [دوره 7، شماره 28، 1385، صفحه 173-186]
 • کرمی، محمد بررسی و نقد نظریه علم دینی آیت الله جوادی آملی [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 107-128]
 • کریمی، احمد نقد و ارزیابی مبانی روش‌‌شناختی الهیات گشوده با تبیین دیدگاه کلارک پیناک [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 115-1136]
 • کریمی، بیان جایگاه سوبژکتیویسم اخلاقی در اندیشۀ نیچه و لویناس [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 71-91]
 • کریمی، حسین جایگاه امامت در کلام اسلامی [دوره 6، شماره 24، 1384، صفحه 167-191]
 • کریمی، حسین نقد و نظر در حکم «تلقیح نطفه» [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 191-197]
 • کریمی، حسین مقادیر دیه کامله [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 65-76]
 • کریمی، رضا تحلیل استنادی مقالات 30 شماره از فصلنامه " پژوهشهای فلسفی کلامی " منتشره بین سال‌های 1368 تا 1387 [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 287-314]
 • کریمی، مرتضی بررسی دیدگاه امام خمینی دربارۀ اخبار طینت [دوره 17، شماره 4، 1395، صفحه 67-87]
 • کریمی دورکی، الهام السادات تفسیر مارتین هَیدگر از تمایز هستی‌شناختی بنیاد و وجود در نظام آزادی فردریش شلینگ [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 149-172]
 • کشاورز، مرتضی ماهیت وحی از منظر شیخ مفید [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 197-230]
 • کشفی، عبدالرسول بررسی استدلال انباشتی ریچارد داوکینز با تکیه بر آرای کیث وارد [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 3-25]
 • کشفی، عبدالرسول بررسی و نقد نظریه رفتارگرایی فلسفی [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 27-46]
 • کشفی، عبدالرسول تعَیُّن گرایی و فاعلیّت الهی از منظر علّامه طباطبایی [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 45-70]
 • کشفی، عبدالرسول بررسی نسبت امرِ الوهی و شخص‌وارگی [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 55-80]
 • کشفی، عبدالرسول Metaphysical Foundations of Natural Laws in Avicennian Philosophy [دوره 25، شماره 1، 1402، صفحه 53-73]
 • کلانتری، سید علی در باب منطق مجاز بودن باور [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 59-73]
 • کلباسی اشتری، حسین عناصر و نوشته‌های پیش گویانه در عهد عتیق [دوره 7، شماره 28، 1385، صفحه 145-172]
 • کلباسی اشتری، حسین نگاهی به احوال و اقوال فرقه کلامی کرامیه [دوره 4، 15-16، 1382، صفحه 88-104]
 • کهنسال، علیرضا بررسی دیدگاه ملاصدرا و سهروردی در باب عالم مثال [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 71-90]
 • کهنوجی، مهدی احد افلوطینی و مقام ذات عرفانی [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 127-156]
 • کوچنانی، قاسمعلی معنا و مفهوم حکمت مشرقی ابن‌سینا [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 125-145]
 • کوهی گیگلو، توکل بررسی دیدگاه جان فیشر در باب نسبتِ علم پیشینِ الهی و مسئولیت اخلاقی انسان [دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 147-163]

گ

 • گرامی، وحید رویکرد تحت‌اللفظی یا داروینی در معرفت‌شناسی تکاملی از نگاه مایکل روس [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 43-66]
 • گراوند، سعید گورو در رساله های اوپانیشاد [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 149-168]
 • گراوند، سعید عمل و ترک عمل در مثنوی و بهگود گیتا [دوره 12، 1-2، 1389، صفحه 93-114]
 • گرجیان، محمد مهدی عقلانیت اشراقی در اندیشه فلسفی ابن‌سینا [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 101-120]
 • گرجیان، محمد مهدی حرکت جوهری معلوم و ثبات معرفت [دوره 12، 1-2، 1389، صفحه 69-91]
 • گرجیان، محمدمهدی توحید افعالی انسانی مَثَل اعلای توحید افعالی الهی در حکمت متعالیه [دوره 24، شماره 4، 1401، صفحه 53-74]
 • گل پرور روزبهانی، مهدی مروری بر افسانه‌های آرام‌بخش از سعید زیباکلام [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 170-180]
 • گندمگار، رضا حسین مبنا و هدف حقوق [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 147-174]
 • گیوی، مجید بررسی و نقد دیدگاه هیوم درباره قوانین طبیعت [دوره 8، 3-4، 1386، صفحه 278-293]

ل

 • لاریجانی، صادق استدلال در اعتباریات [دوره 6، شماره 24، 1384، صفحه 4-30]
 • لاریجانی، مریم نظریه لاک: رضایت یا قرارداد [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 147-178]
 • لاریجانی، مریم کثرت گرایی دینی [دوره 2، 5-6، 1379، صفحه 145-155]
 • لاریجانی، مریم نگاهی نو به ساختار اخلاق اسلامی [دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 148-169]
 • لاهوتیان، حسن واقعیت از نگاه محمدباقر صدر و ملاصدرا [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 97-118]
 • لگنهاوزن، محمد ویژگی های طبیعی در اخلاق با تأکید بر نظریه شیفر-لَندَئو [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 23-44]
 • لگنهاوزن، محمد Reasons, Emotions, and Evidentialism: Reflections on William Wainwright’s Reason and the Heart [دوره 24، شماره 3، 1401، صفحه 49-76]
 • لگنهاوزن، محمد بخت معرفتی و معرفت‌شناسی ضد بخت از منظر دانکن پریچارد [دوره 25، شماره 2، 1402، صفحه 5-32]
 • لهراسبی، احمد بررسی نسبت وصی و امام در مذاهب اسماعیلیه و اثناعشریه [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 101-119]

م

 • ماحوزی، رضا رابطۀ ادراکِ حسی، کمال و لذت با زیبایی در استتیکِ کریستین وُلف [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 72-96]
 • مازاریان، علیرضا تحلیل انتقادی استدلال «عدم تفاوت مربوط» در دفاع از حقوق هوش مصنوعی [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 165-190]
 • مبینی، محمد علی برون گرایی در معرفت شناسی آلوین گلدمن - گزارشی از سه مقاله [دوره 4، 14-13، 1381، صفحه 82-115]
 • متقی دادگر، امیر تحلیل استنادی مقالات 30 شماره از فصلنامه " پژوهشهای فلسفی کلامی " منتشره بین سال‌های 1368 تا 1387 [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 287-314]
 • متقی دادگر، امیر تحلیل محتوای مقالات فصلنامه پژوهش‌های فلسفی- کلامی طی سال‌های 1378 - 1391 [دوره 16، شماره 4، 1394، صفحه 149-171]
 • مثمر، رضا مفهوم صدق نزد ویتگنشتاین [دوره 7، شماره 27، 1385، صفحه 25-60]
 • محامد، علی بررسی قاعدة عدل و انصاف و آثار آن [دوره 8، شماره 2، 1385، صفحه 235-270]
 • محامد، علی سعادت و شقاوت از دیدگاه فلسفه و دین [دوره 2، 7-8، 1380، صفحه 121-140]
 • محامد، علی عاقله اصل حمیت از خانواده [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 69-89]
 • محقق داماد، مصطفی قاعده قبح عقاب بلابیان و مقایسه آن با اصل قانونی بودن مجازات [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 77-92]
 • محققی، عبدالمجید نقش محبت در آفرینش از دیدگاه عرفان اسلامی [دوره 14، شماره 2، 1391، صفحه 161-180]
 • محلاتی، حیدر گفت و گوی مسیحیت و اسلام [دوره 3، 9-10، 1380، صفحه 148-162]
 • محلاّتی، حیدر رویکرد شاعران به موضوعات کلامی در شعر عربی [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 119-132]
 • محمدپور دهکردی، سیما «تجرد نفس» [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 65-88]
 • محمدرضایی، ،محمد دین و استقلال اخلاق در دیدگاه کانت [دوره 4، 14-13، 1381، صفحه 69-81]
 • محمدرضایی، محمد پژوهشی در باب برهان اجماع عام و مقایسه آن با برهان فطرت [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 109-125]
 • محمدزاده، الهام رهیافت ترکیبی در حل مسئله شر [دوره 11، 4-3، 1389، صفحه 99-114]
 • محمد زاده حقیقی، عرفانه ارتباط وحی و رویای صادقه با عالم مثال از دیدگاه سهروردی و ملاصدرا [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 5-27]
 • محمدی، جواد کثرت‌گرایی دینی: بررسی و تحلیل تطبیقی دیدگاه مطهری و کارل رانر [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 121-140]
 • محمدی، ،مهدی تحول مواد و منابع کتابخانه ای [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 173-189]
 • محمدی، مهدی تحلیل محتوای مقالات فصلنامه پژوهش‌های فلسفی- کلامی طی سال‌های 1378 - 1391 [دوره 16، شماره 4، 1394، صفحه 149-171]
 • محمدیانی، داوود رویکردی تطبیقی به وجود شناسی در فلسفه هایدگر و ملاصدرا [دوره 6، 22-23، 1383، صفحه 28-57]
 • محمدی شیخی، قباد نقش محبت در آفرینش از دیدگاه عرفان اسلامی [دوره 14، شماره 2، 1391، صفحه 161-180]
 • محمدی شیخی، قباد برهان صدیقین و وحدت شخصی وجود در حکمت متعالیه [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 75-100]
 • محمدی شیخی، قباد قیاس تلازم در قرآن کریم [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 197-218]
 • محمودی، ابوالفضل دَرشَنَه‌های هندی و براهین اثبات وجود خدا [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 189-208]
 • محمودی، ابوالفضل ابن عربی، مولانا و اندیشه وحدت وجود [دوره 2، 7-8، 1380، صفحه 107-120]
 • محمودی، ابوالفضل ابن عربی، مولانا و اندیشه وحدت وجود (2) [دوره 2، 5-6، 1379، صفحه 179-207]
 • محمودی، ابوالفضل وجوه تشابه حکیم ترمذی و ابن عربی در بحث ولایت [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 29-44]
 • محمودی، ابوالفضل روح در دینِ جَینی [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 112-131]
 • محمودیان اصفهانی، کامران مبانی فلسفی جرم‌انگاری؛ تحلیل رذایل اخلاقی از چشم‌انداز نظریه خودحاکمیتی و اصل آسیب [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 137-158]
 • مختاری، محمدحسین دیلتای و کارکرد بنیادین مسائل هرمنوتیک در علوم انسانی [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 45-60]
 • مختاری، محمود بررسی برهان خداناباورانهٔ نیکلاس اوِریت مبتنی بر شواهد ابعاد حیات؛ با تمرکز بر روایت تراویس دامزدی [دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 155-172]
 • مرتاضی، احمد امکان‌سنجی جریان استصحاب در امور اعتقادی [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 190-204]
 • مروارید، جعفر فلسفه از نظر ویتگنشتین دوم [دوره 5، شماره 19، 1383، صفحه 60-76]
 • مروارید، جعفر تأملات صدرایی؛ بالقوگی‎های هیدگری/اگزیستانسیالیستی ملاصدرا [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 7-26]
 • مروارید، جعفر بررسی تمایز ماهوی «برهان شرط‌بندی پاسکال» و «حدیث محاجّۀ امام علیه‌السلام و ابن أبی‌العوجاء» و نتایج فلسفی و کلامی آن [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 57-70]
 • مروارید، هاشم نظریه کارنپ و سلارز در مسألة کلی ها [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 89-105]
 • مروت، علی اصغر پرسش‌هایی در باب «پرسشی در باب تکنولوژی [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 79-104]
 • مروت، علی اصغر تعبیرهای ارسطو از اصل تناقض [دوره 8، 3-4، 1386، صفحه 207-232]
 • مزداپور، سیاوش نسبت واقع‌گرایی علمی با رویکردهای تبیین‌کننده پیشرفت علم [(مقالات آماده انتشار)]
 • مستقیمی، مهدیه السادات بررسی تطبیقی نظریۀ ابن سینا در باب طبقه بندی علوم [دوره 10، شماره 1، 1387، صفحه 175-198]
 • مستقیمی، مهدیه السادات معرفت فطری و رابطه ی آن با معرفت های حاصل از سایر قوای ادراکی از دیدگاه شیخ‌اشراق [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 27-47]
 • مسعودی، جهانگیر نقـد عقل عربی ـ اسلامی در دیدگاه جابری و ارکون [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 78-102]
 • مسعودی، جهانگیر هرمنوتیک به مثابه روش تحقیق در علوم دینی [دوره 8، 3-4، 1386، صفحه 25-58]
 • مسعودی، جهانگیر راهبرد اصلی در حل معمای واقع گرایی اخلاقی درابن سینا [دوره 16، شماره 4، 1394، صفحه 7-24]
 • مسعودی، جهانگیر تبیین نقشِ نیّت در ارزش اخلاقی از منظر ملاصدرا [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 92-111]
 • مشکات، محمد مقایسه کانت و هگل درخصوص مقوله [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 103-128]
 • مشکات، محمد تفسیر مارتین هَیدگر از تمایز هستی‌شناختی بنیاد و وجود در نظام آزادی فردریش شلینگ [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 149-172]
 • مشکاتی، محمد مهدی تحلیلی از مبانی فلسفی ابن‌سینا در معاد جسمانی و روحانی [دوره 12، 1-2، 1389، صفحه 161-202]
 • مشکی، محمد بررسی علم امام از دیدگاه شیخ مفید [دوره 12، 1-2، 1389، صفحه 301-321]
 • مشکی باف، فاطمه بخت معرفتی و معرفت‌شناسی ضد بخت از منظر دانکن پریچارد [دوره 25، شماره 2، 1402، صفحه 5-32]
 • مشهدی، علی ارزش ذاتی و ارزش ابزاری در فلسفه محیط زیست (از رویکردهای فلسفی تا راهبردهای حقوقی) [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 195-216]
 • مصطفی منتقمی، فروزان تبیین نظری محبت و دوستی در اندیشه اخلاقی ابن‌مسکویه [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 181-204]
 • مصلح، علی اصغر نسبت انسان با خدا در فلسفه دکارت و نقد آن از دیدگاه محمد‌حسین طباطبایی [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 91-111]
 • مصلح، علی اصغر هایدگر و نقد بنیان‌های نظری هرم بزرگ هستی [دوره 17، شماره 4، 1395، صفحه 7-26]
 • مطهری، مهدی چیستی شناخت از دیدگاه اسپینوزا [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 51-72]
 • مطهری نیا، ایمان تحلیل محتوای مقالات فصلنامه پژوهش‌های فلسفی- کلامی طی سال‌های 1378 - 1391 [دوره 16، شماره 4، 1394، صفحه 149-171]
 • مظاهری، حبیب بررسی مواجهه با رنج تنهاییِ اگزیستانسیال در اندیشۀ اروین یالوم و رنج عارفانۀ فِراق در اندیشۀ مولوی [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 70-91]
 • معین، امراله تحول وجودی معرفت شناختی نفس بر اساس عقل فعال ملا صدرا و مقایسه آن با مفهوم مطلق هگل [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 153-178]
 • معین الدینی، نعیمه تبیین مفهوم «عرش» و «کرسی» بر مبنای علم بلامعلوم [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 129-148]
 • مفتاح، احمد رضا مفهوم ایمان کاتولیک با تکیه بر آرای آوگوستین و توماس آکوئیناس [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 229-249]
 • مفتاح، احمدرضا ربط و نسبت عقل و ایمان [دوره 5، 20-21، 1383، صفحه 123-147]
 • مفتونی، نادیا کارکرد معرفتی اقناع و تخییل از دیدگاه فارابی [دوره 17، شماره 2، 1394، صفحه 91-110]
 • مقدس، محمدمهدی بررسی انتقادی رابطه گرایش تلویحی و شکاکیت [دوره 25، شماره 2، 1402، صفحه 109-132]
 • مقدم متقی، امیر زیبایی‌شناسی اسلوب و معنا در سبک نویسندگی ملاصدرا [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 151-180]
 • مقصودی، عزت نقد و بررسی "وجود ذهنی" از دیدگاه ابن سینا [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 5-26]
 • مقصودی، محمد ابراهیم ون‌اینواگن، هدایت‌شدگی الهی و معنای شانس [(مقالات آماده انتشار)]
 • مقیسه، حسین پیامبری حکیمان با تکیه بر آراء شیخ اشراق و ملاصدرا [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 176-203]
 • مقیمی، محمد درآمدی به فلسفه اخلاق در سازمان (مطالعه موردی: منشورهای اخلاقی) [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 235-260]
 • ملازاده، محمد هادی وحی از نظر فارابی و ابن سینا [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 245-260]
 • ملازاده، محمد هادی دگرگونی انسان در نظر ابن عربی و اکهارت [دوره 5، شماره 19، 1383، صفحه 153-180]
 • ملا یوسفی، مجید بررسی و نقد دیدگاه جودیث جارویس تامسون در دفاع از سقط جنین [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 156-178]
 • ملایوسفی، مجید رابطهٔ فضیلت و سعادت از نگاه ارسطو و غزالی [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 25-42]
 • ملکوتی خواه، مریم مابعدالطبیعه دکارت، تمهیدی بر ورود ریاضیات به طبیعیات [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 75-97]
 • ملکی، محمد حقیقت ادراک و مراتب آن از دیدگاه شیخ اشراق [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 27-52]
 • منتصری، محمد مهدی معمای تناسخ و راه‌ حل آن در نظریۀ استکمال نفس محمد بن زکریای رازی [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 5-25]
 • منصوری، علیرضا نیهیلیسم و تکنولوژی اطلاعات [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 29-54]
 • منصوری، علیرضا ارزیابی رویکرد ریچارد رورتی به معرفت‌شناسی بر اساس آموزه‌‌های عقلانیت نقّاد [دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 51-70]
 • منفرد، مهدی بررسى و تطبیق بحث زمان درفلسفه سنت آوگوستین و صدرالمتألهین [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 241-256]
 • منفرد، مهدی فلسفه تطبیقی چیست؟ [دوره 16، شماره 4، 1394، صفحه 25-42]
 • منفرد، مهدی بررسی تأثیر اندیشه ایرانی بر افلاطون [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 131-151]
 • منفرد، مهدی بررسی تطبیقی تحوّل جسم طبیعی در فلسفهٔ ملاصدرا با تحوّل مستمر «ذرات» کوانتومی [دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 31-54]
 • مهدوی راد، محمد علی نقش عقل در نقد و فهم حدیث از دیدگاه شیخ مفید (ره) [دوره 10، شماره 2، 1387، صفحه 165-186]
 • مهدوی کنی، صدیقه «عدم تمایز احکام اخلاقی و فقهی اسلام از حیث الزام» [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 73-102]
 • مهدوی مهر، وحید بررسی تمایز ماهوی «برهان شرط‌بندی پاسکال» و «حدیث محاجّۀ امام علیه‌السلام و ابن أبی‌العوجاء» و نتایج فلسفی و کلامی آن [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 57-70]
 • مهرآوران، محمود اندیشه‌های حلاّج در منطق‌الطیر عطّار [دوره 8، 3-4، 1386، صفحه 233-258]
 • مهرا، نسرین مبانی فلسفی جرم‌انگاری؛ تحلیل رذایل اخلاقی از چشم‌انداز نظریه خودحاکمیتی و اصل آسیب [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 137-158]
 • مهری، هژیر نظریه تکامل و سازگاری آن با آموزه های دینی در نظرالوین پلنتینگا و نقدهای دنیل دنت [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 179-202]
 • مهوری حبیب آبادی، هاجر دعا از دیدگاه قاضی ‌عبدالجبار معتزلی [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 45-70]
 • موحد ابطحی، سید بهاءالدین حمل اولی و شایع، به قید قضیه و به قید موضوع و فروکاهی معنای دوم به معنای اول [دوره 11، 4-3، 1389، صفحه 5-27]
 • موحد نیا، معصومه بررسى و نقد فاعلیت نفس نباتى در رخداد تغذیه [دوره 17، شماره 4، 1395، صفحه 109-128]
 • موحدی، محمدرضا تاثیر عوامل غیر معرفتی برمعرفت در آینه مثنوی معنوی مولوی [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 129-152]
 • موحّدی، محمّد رضا عقل در کوی عشق (دیدگاه شیخ نجم‌الدین رازی درباره عقل و عشق) [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 167-194]
 • موحدی ساوجی، محمد حسن نقد نسبیت معرفت دینی از منظر قرآنی [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 91-120]
 • موحدی ساوجی، محمّدحسن بررسی و نقد نظریه تکثر فهم پیامبران [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 203-224]
 • مودب، سید رضا بررسی نظریه کلامی فخر رازی و علامه طباطبایی دربارة رؤیت خدا [دوره 7، شماره 28، 1385، صفحه 65-77]
 • مودب، سید رضا دیدگاه راغب اصفهانی در اعجاز قرآن و نقد آن [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 7-20]
 • مورفی، ننسی رویارویی دنیل دنت و سم هریس در مسئلهٔ ارادۀ آزاد [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 27-48]
 • موسوی، سید ابراهیم کارکرد گرایی و ارسطو [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 103-120]
 • موسوی، سید علی ماهیت وحی از دیدگاه علامه مجلسی: اصول و مبانی [دوره 15، شماره 1، 1392، صفحه 91-102]
 • موسوی، سید علی شکوفایی معرفت توحیدی عالم ذر در دنیا بر اساس روایات   [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 152-170]
 • موسوی، سید محمد عقلانیت اشراقی در اندیشه فلسفی ابن‌سینا [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 101-120]
 • موسوی، سید محمد حکمت خداوند از منظر ابن‌سینا [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 47-60]
 • موسوی، سید محمد هرمنوتیک، پیش‌زمینه‌ها و تحولات آن [دوره 7، شماره 26، 1384، صفحه 141-156]
 • موسوی، سیده منا ازغلو تا تقصیر؛ تأملی در کتاب مکتب در فرآیند تکامل [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 173-196]
 • موسوی کریمی، میرسعید مسئلۀ وجود: دیدگاه مشکل‌آفرین کانت و ناکامی رویکرد فرگه‌ای [دوره 14، 3-4، 1392، صفحه 277-301]
 • موسوی کریمی، میرسعید The Laws of Nature and Creation of the Universe ex Nihilo [دوره 25، شماره 1، 1402، صفحه 75-98]
 • موسوی گرمارودی، رویا اسمای الاهی، کلید‌های سلوک عرفانی [دوره 14، 3-4، 1392، صفحه 189-204]
 • موسوی مقدم، سید رحمت الله نسبت انسان با خدا در فلسفه دکارت و نقد آن از دیدگاه محمد‌حسین طباطبایی [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 91-111]
 • موسوی مقدم، سید محمد طایر قدسی وحی بر بام خیال پیامبر [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 5-22]
 • موسی زاده، عیسی ساختار زبانی واقعیت در اندیشه ریچارد رورتی [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 103-120]
 • مولوی، عزیز ا.. تاثیر عوامل غیر معرفتی برمعرفت در آینه مثنوی معنوی مولوی [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 129-152]
 • مومن، محمد اعتبار علم قاضی در دعاوی [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 35-67]
 • مومنی، مصطفی حرکت جوهری در پرتو «تعالی تفکر سینوی» [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 175-196]
 • میانداری، حسن آکوئیناس «مدافع» ارسطو در نیاز فضایل عقلی به جهت‌دهی فضایل اخلاقی [دوره 12، 1-2، 1389، صفحه 37-68]
 • میانداری، حسن اهمیت فلسفة زیست شناسی [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 97-120]
 • میانداری، حسن ویژگی های طبیعی در اخلاق با تأکید بر نظریه شیفر-لَندَئو [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 23-44]
 • میرباقری، محمدعلی علم مطلق الهی و چالش گزاره‌های ایندکسیکال [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 33-52]
 • میرباقری فرد، سید‌علی اصغر بررسی و تحلیل زبان عرفانی در آثار عین‌القضات همدانی [دوره 12، 1-2، 1389، صفحه 267-286]
 • میرباقری فرد، سید علی اصغر عوامل شکل گیری حزن و تحولات آن در عرفان و تصوف [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 89-112]
 • میرزایی، داود رابطۀ ادراکِ حسی، کمال و لذت با زیبایی در استتیکِ کریستین وُلف [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 72-96]
 • میر شرف الدین، سید جمال الدین اتکای حدِّ وسط بر قاعدۀ درست ؛ نقدی بر تفسیر حدِّ وسط ارسطویی به مثابه معیارِ خود‌بنیادِ عمل اخلاقی [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 153-176]
 • میر شرف الدین (شرف)، سید جمال الدین پرسش از امکانِ متافیزیکِ خیر در سیر تحلیلِ ارسطو از مفهوم «آگاثون» (ἀγαθόν) [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 23-44]
 • میرشمسی، زینب السادات عواطف به چه معنا شناختی هستند؟ [دوره 14، 3-4، 1392، صفحه 205-224]
 • میر موسایی، سید جمال الدین عقل‌گرایی و کارکردهای آن در تحوّل اندیشۀ دینی از منظر قرآن [دوره 14، شماره 1، 1391، صفحه 133-171]
 • میرهادی، سید مهدی نسبت خیال با هویت در فلسفه ملاصدرا [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 68-88]

ن

 • ناجی، زهره سادات بررسی مسئله حدوث یا قدم نفس از نگاه ملاصدرا و افلاطون [دوره 14، 3-4، 1392، صفحه 147-166]
 • ناجی، زهره سادات روانشناسی اخلاقی غزالی [دوره 11، شماره 1، 1388، صفحه 129-148]
 • ناجی اصفهانی، حامد خواب و رؤیا و تحلیل آن از منظر ابن‌سینا و ملاصدرا [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 111-130]
 • ناصح، علی احمد بررسی و نقد مبانی و اصول فکری ابن تیمیه در تفسیر قرآن [دوره 14، 3-4، 1392، صفحه 167-188]
 • ناصح، علی احمد تناسخ از نگاه قرآن و برهان [دوره 8، شماره 2، 1385، صفحه 271-288]
 • نبوی، لطف‌اله اعتبار در جهان‌های ممکن [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 69-88]
 • نجاتی، محمد بازخوانی حرکت جوهری ملاصدرا و برخی لوازم و پیامد‌های دین‌شناختی آن [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 23-35]
 • نجفی، محمد نسبت خیال با هویت در فلسفه ملاصدرا [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 68-88]
 • نجفی، محمد جواد کثرت‌گرایی دینی: بررسی و تحلیل تطبیقی دیدگاه مطهری و کارل رانر [دوره 16، شماره 1، 1393، صفحه 121-140]
 • نجفی، مهران Metaphysical Foundations of Natural Laws in Avicennian Philosophy [دوره 25، شماره 1، 1402، صفحه 53-73]
 • نجفی زند، جعفر ظهور رهبر در گروه [دوره 1، شماره 4، 1379، صفحه 182-189]
 • نجفی سوادرود باری، رضوانه نزول و حدوث نفس [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 227-244]
 • نجم آبادی، عیسی نگرشی نوین به جایگاه شیء فی‌نفسه در کانت و هگل بر اساس مبانی متافیزیکی فیزیک کوانتوم دیوید بوهم [دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 49-71]
 • ندایی، طاهره اخلاق در ورزش با رویکرد بازی منصفانه [دوره 10، شماره 2، 1387، صفحه 187-220]
 • نریمانی، نیما بستار فیزیکی و استدلال به سود طبیعت‌گرایی؛ بررسی انتقادی [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 73-102]
 • نصر، سید حسین تأملاتی درباره انسان و آینده تمدن [دوره 1، شماره 4، 1379، صفحه 112-123]
 • نصر اصفهانی، محمد ابن‌سینا و منطق فهم دین [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 51-71]
 • نصری، عبدالله پارادوکس تعیین حد [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 41-60]
 • نصری، عبدالله نگاهی بر چالش‌های نظری استاد مطهری با آرای فلسفی علامه طباطبائی [دوره 7، شماره 26، 1384، صفحه 117-140]
 • نصیری، علی اکبر تبیین مفهوم «عرش» و «کرسی» بر مبنای علم بلامعلوم [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 129-148]
 • نصیری، محمد رهیافت عرفانی به قرآن و مبانی آن با تأکید بر آیات‌الاحکام [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 99-124]
 • نصیری، محمد درآمدی بر رهیافت عرفانی به براهین عقلی/کلامی ضرورت امامت [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 181-196]
 • نصیری، منصور تبیین در علوم طبیعی بر اساس دو رویکرد صورت‌گرا [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 5-32]
 • نصیری، منصور Hume’s Fideism; Towards His Mysticism [دوره 25، شماره 1، 1402، صفحه 29-52]
 • نظرنژاد، نرگس مقایسۀ تسلّی‌بخشی‌های ابن‌سینا و کانت در مواجهه با فقر مالی [دوره 23، شماره 4، 1400، صفحه 143-164]
 • نقوی، حسین نظریه کارکرد گرایی آلستون و معناداری اوصاف الهی [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 41-67]
 • نقوی، رضا استدلال پرسش باز مور در فلسفه اخلاق مور و چالش پارادوکس تحلیل در آن [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 73-95]
 • نقیب‌زاده، میرعبدالحسین « تجربه دینی از منظر جیمز » [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 223-249]
 • نقی پور فر، ولی الله جلوه هایی از اعجاز ادبی قرآن کریم [دوره 1، شماره 4، 1379، صفحه 21-34]
 • نکوئی سامانی، مهدی نظریه وسایط ومسأله ربط کثرت به وحدت ازدیدگاه صدر المتالهین [دوره 10، شماره 2، 1387، صفحه 133-163]
 • نکونام، جعفر پاسخ نقدی بر مقاله زبان قرآن گفتاری یا نوشتاری [دوره 2، 5-6، 1379، صفحه 227-251]
 • نکونام، جعفر بررسی جدیدترین نظریه در ترتیب نزول آیات [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 21-36]
 • نکونام، جعفر زبان قرآن گفتاری یا نوشتاری نویسنده: نکونام،جعفر؛ (18 صفحه - از 20 تا 37) [دوره 1، شماره 3، 1379، صفحه 21-38]
 • نواب، ابوالحسن تحولات اصلاحی در جهان اسلام: مقایسه دوران جدید اسلامی و مسیحیت قرن شانزدهم [دوره 14، شماره 2، 1391، صفحه 105-143]
 • نور الدین، حیدر نقش عقل در معرفت از دیدگاه علامه مجلسی [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 251-273]
 • نورمحمد، ناصر چالش‌های اخلاقی اصلاح نژاد لیبرال بر اساس اصل عدالت [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 89-112]
 • نوروزی، رضا ارزیابی تبیین عرفا از ضرورت خلافت الاهی بر اساس روایات اهل بیت (ع) [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 61-87]
 • نوری، ابراهیم بررسی تآویل عرفانی تفسیر سهل تستری [دوره 17، شماره 3، 1395، صفحه 103-120]
 • نوسلی، طیبه کثرت گرایی فرهنگی و تأثیر آن بر نظام های تربیتی [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 166-189]
 • نوعی، ابراهیم دوری بودن شکل نخست قیاس اقترانی در کلام ابو سعید ­ابو ­الخیر و پاسخ­های ابن­سینا و دیگران به آن [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 153-188]
 • نیازی، شهرزاد بررسی و تحلیل زبان عرفانی در آثار عین‌القضات همدانی [دوره 12، 1-2، 1389، صفحه 267-286]
 • نیرومند، رضا رهیافت ترکیبی در حل مسئله شر [دوره 11، 4-3، 1389، صفحه 99-114]
 • نیری، عصمت بررسی علم غیب ائمه(ع) در مکتب کلامی علامه طباطبایی و شاگردان وی [دوره 17، شماره 4، 1395، صفحه 129-146]
 • نیک سیرت، عبدالله گفتاری در باب لوگوس (logos) [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 209-225]

و

 • واحد احمدیان، سوری تجربه دینی و رابطه آن با تجربه عرفانی و وحی [دوره 15، شماره 2، 1392، صفحه 37-58]
 • واعظی، احمد ‌ نظریة‌ عدالت‌ در اندیشة‌ دیوید هیوم‌ [دوره 6، شماره 24، 1384، صفحه 31-53]
 • واله، حسین در دفاع از عکس مستوی [دوره 12، 1-2، 1389، صفحه 161-182]
 • واله، حسین استدلال پرسش باز مور در فلسفه اخلاق مور و چالش پارادوکس تحلیل در آن [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 73-95]
 • وثوقی علوی، یوسف بررسی پشتوانه مشروعیت سیره‌های مستحدثه عقلاییه [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 125-133]
 • وحدتی پور، محبوبه بررسی دیدگاه ملاصدرا و سهروردی در باب عالم مثال [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 71-90]
 • وحیدی مهرجردی، شهاب‌الدین عقل و محدویت قلمرو آن در آثار ملاصدرا [دوره 11، شماره 2، 1388، صفحه 179-202]
 • وفائیان، محمد حسین بررسی تطبیقی «کیفیت علم پیشین إلهی» از منظر صدرالمتالهین و ابن عربی [دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 88-107]

ه

 • هدائی، سید علیرضا نگاه نقادانه به نظریۀ روزنبرگ دربارۀ به‌کشی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 26-46]
 • هدایت افزا، محمود اصالت یا اعتباریت وجود، نزاعی مبتنی بر اطلاقات وجود [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 61-84]
 • هوشنگی، لیلا بررسی دو رویکرد اساسی در حوزه مطالعات اسلامی درباره گزارش قرآنی از عیسی (ع) [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 179-194]

ی

 • یزدانی، عباس بررسی و نقد دلایل مخالفت کارل بارت با الهیات طبیعی [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 5-27]
 • یزدانی، عباس علم مطلق الهی و چالش گزاره‌های ایندکسیکال [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 33-52]
 • یزدی، اقدس (بررسی براهین خداشناسی در کلام امام علی (ع [دوره 16، شماره 2، 1393، صفحه 59-90]
 • یزدی، اقدس اخــــلاق مادری در اســـلام و فمینیســـــم [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 151-183]
 • یعقوبی، ابراهیم سعادت از دیدگاه ملاصدرا و علّامه طباطبایی [دوره 10، شماره 1، 1387، صفحه 219-241]
 • یوسفی، محمد رضا سبب و مسبب از دیدگاه جبر عارفانه مولوی [دوره 8، شماره 1، 1385، صفحه 111-134]
 • یوسفی، محمد رضا جایگاه عقل و مراتب آن در مثنوی معنوی مولوی [دوره 6، 22-23، 1383، صفحه 81-111]
 • یوسفی، محمد رضا تاویلات بدیع سهروردی از آیه نور [دوره 17، شماره 1، 1394، صفحه 71-92]
 • یوسفیان، حسن تفکیک گوهر و صدف دین از یکدیگر، مقدمه‌ای برای کثرت‌گرایی دینی؛ بررسی دیدگاه سیدحیدر آملی [دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 89-109]
 • یوسفی منش، زهره تحلیل و بررسی نظر ابن سینا درباره فاعلیت تحریکی بر اساس مبانی وجود شناختی او [دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 197-214]
 • یونسی، مصطفی بررسی روش هابز در تاسیس و تشکیل دولت باتاکید برکتاب لویاتان [دوره 16، شماره 4، 1394، صفحه 93-114]