نویسنده = عبدالرسول کشفی
Metaphysical Foundations of Natural Laws in Avicennian Philosophy

دوره 25، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 53-73

10.22091/jptr.2023.9148.2856

مهران نجفی؛ عبدالرسول کشفی


بررسی نسبت امرِ الوهی و شخص‌وارگی

دوره 23، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 55-80

10.22091/jptr.2020.5562.2337

مریم احمدی کافشانی؛ عبدالرسول کشفی؛ محمدرضا بیات


The Coceivability of a Disembodied Personal Life Beyond Death Based on David Lund’s Views

دوره 22، شماره 3، آذر 1399، صفحه 69-88

10.22091/jptr.2020.5671.2356

Zainab Amiri؛ Abdolrasoul Kashfi؛ Amir Abbas Alizamani


تعَیُّن گرایی و فاعلیّت الهی از منظر علّامه طباطبایی

دوره 20، شماره 3، مهر 1397، صفحه 45-70

10.22091/pfk.2018.1202

سید محمد فقیه؛ عبدالرسول کشفی