کلیدواژه‌ها = قرآن
بررسی و نقد نظریه تکثر فهم پیامبران

دوره 11، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 203-224

10.22091/pfk.2009.181

محمّدحسن موحدی ساوجی


تناسخ از نگاه قرآن و برهان

دوره 8، شماره 2، اسفند 1385، صفحه 271-288

10.22091/pfk.2006.274

علی احمد ناصح


انجیل با دو قرائت ‌

دوره 6، شماره 24، شهریور 1384، صفحه 74-90

10.22091/pfk.2005.322

محمدکاظم شاکر