نقد و تحلیلی بر برهان اختفای الهی شلنبرگ بر مبنای تناهی صفات فعلی و حکمت الهی

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته کلام- فلسفه دین و مسائل جدید کلامی، گروه فلسفه، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه فلسفه و حکمت اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاداسلامی،تهران، ایران

3 استادیار گروه فلسفه، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

صفات محدود و مقیدِ فعلیِ خداوند، تجلی و بروز صفات مطلقِ ذاتی او در مقام فعل می­باشند؛  اما محدودیت آنها به جهت اِعمال توأمان آنها در کنار یکدیگر و در ارتباط با مخلوقات می­باشد. در میان صفات فعلی، صفت حکمت – تجلی صفت ذاتی علم- بر دیگر صفات حاکم بوده و تقید بخشِ آنها می­باشد. جان شلنبرگ در برهان اختفای الهی از تمایز میان این دو دسته صفات غفلت نموده، امری که سبب شده تا اولاً با اتخاذ رویکردی تشبیهی، عشق الهی را صورتِ مطلق شده­ی عشق انسانی قلمداد نموده و ثانیاً با خلط میان صور مختلف عشق یعنی آگاپه و اروس درک نادرستی از عشق الهی و میزانِ اطلاق آنها داشته باشد و ثالثاً با وجود صحت تاکید شلنبرگ بر تمایز میان برهان اختفاء و برهان شر، اما استفاده او از اختفاء به عنوان مورد نقضی بر عشقِ نامتناهیِ الهی، به نوعی بازگشت به برهان شر را در ذهن مخاطب تداعی نموده و استفاده­ای نادرست می­باشد. بر مبنای صفت فعلی حکمت می­توان نشان داد که برخلاف مدعای شلنبرگ، اختفای الهی نه تنها نقضی بر عشق الهی نیست بلکه مظهری از عشق حکیمانه خداوند به انسان­ها می­باشد که در این نوشتار به برخی از این حکمت ها اشاره خواهد شد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Review and Analysis divine hiddenness schellenberg′ s argument according delimited actual attributes and divine wisdom

نویسندگان [English]

  • behrouz asadi 1
  • enshaallah rahmati 2
  • babak abbasi 3
1 Ph.D. Student in Philosophy of Religion and New Theological Issues, Department of Philosophy, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Islamic Philosophy and Philosophy, Faculty of Literature and Humanities, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Philosophy, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

john schellenberg in self atheistic argument according divine hiddenness with respect benevolence and infinite divine love that adopted with religion, think that divine hiddenness is sign of imperfection of divine love and Accordingly he conclude that God is not existence. In this paper I try to give explanation about schellenberg argument in first step. And afterwards, I try to show relationship between evil and hiddenness arguments, and distnict difference meaning of them. Accordingly, schellenberg s assumption about disclose of god as sign of divine love isnot correct. In next step ,unlike intrinsic attribute, I try to inference that actual attributes of god are finite, exceptionable and limited because they cooperate with together. in final step, I emphasize in delimited divine love according wisdom and pointed to some of them. Accordingly, schellenberg s assumption about disclose of god as sign of divine love isnot correct. In next step ,unlike intrinsic attribute, I try to inference that actual attributes of god are finite, exceptionable and limited because they cooperate with together. in final step, I emphasize in delimited divine love according wisdom and pointed to some of them

کلیدواژه‌ها [English]

  • "John schellenberg"
  • "Divine hiddenness argument"
  • "Divine love"
  • "Evil argument"
  • "Wisdom

- احمد حسینی،سید نصیر؛کشفی،عبدالرسول(1393).تحلیل انتقادی دیدگاه جان شلنبرگ در باب مسئله خفای الهی. پژوهش­نامه فلسفه دین، سال دوازدهم، شماره بیست و چهارم، 157-133.

- افضلی،عبدالرئوف؛رضانژاد،عزالدین(1397).واکاوی برهان خفای الهی از چشم انداز فلسفه اسلامی. قبسات،سال بیست و سوم، شماره هشتاد و هفت، 57-23.

- اکبری، رضا.(1386). ایمان گروی: نظریات کرکگور،ویتگنشتاین و پلانتینگا. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

- آزادگان،ابراهیم.(1398). انسان و خدای محجوب،چاپ اول.تهران:موسسه اتشارات دانشگاه صنعتی شریف.

- بوبر، مارتین.(1392). کسوف خداوند: مطالعاتی در باب رابطه دین و فلسفه. تهران: فرزان روز.

- جوادی آملی، عبدالله.(1387). توحید در قرآن. چاپ چهارم. قم: نشر اسراء.

- رحمتی، انشاءالله.(1392). کیمیای خرد: جستارهایی در زمینه دین و اخلاق.تهران: سوفیا.

- شمس، مرادعلی.(1384). با علامه در المیزان از منظر پرسش و پاسخ. ج 1 . قم: نشر اسوه.

- صدر الدین شیرازی، محمدبن ابراهیم.(1390). الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه. قم: طلیعه النور.

- طباطبایی،محمدحسین.(بی تا). بدایه الحکمه. قم : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

- علی­زمانی،امیر عباس؛زرکنده،بتول.(1393).اختفای الهی به مثابه مصداقی از شر بی­وجه.جستارهای فلسفه دین،سال سوم ،شماره دوم، 72-53.

- علی­زمانی،امیر عباس؛محمدپور،سکینه(1395).مسئله خفای الهی از دیدگاه جان شلنبرگ و پل موزر.جستارهای فلسفه دین،سال پنجم،شماره دوم،85-67.

- مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی.(1403) .بحار الانوار.الطبعه الثانیه. بیروت: داراحیاءالتراث العربی.

- مکارم شیرازی، ناصر.(1380).تفسیر نمونه. ج1. تهران: دارالکتب الاسلامیه.

- الن، دایا جینیس.( 1389). سه آستانه نشین: بلز پاسکال، سورن کرکگور و سیمون وی.ترجمه رضا رضایی. تهران: نشر نی.

- نام آور،فاطمه؛ نبوی،لطف الله؛ سعیدی مهر،محمد(1396).تقریر نوین مسئله منطقی شر و دفاع اختیارگرایانه. پژوهشنامه فلسفه دین،سال پانزدهم،شماره بیست و نهم،212-191.

- نراقی، آرش.(1390). حدیث حاضر و غایب: مقالاتی در باب الهیات غیبت. تهران: نگاه معاصر.

-Aijaz,I.Weilder,m.(2007). "Some critical reflections on the hiddenness argument", international journal for philosophy of religion 61,1-23.doi:10.1007/s11153-006-9103-8

-Blackburn,A.T.(2015).Challenging The ‘Hidden Assumption In J. L. Schellenberg’s Hiddenness Arguments: An Exploration  into The Nature OfDivine Love.Toronto: Ryerson University.

-Chris, Tucker.(2008). "divine hiddenness and the value of divine-creature relationships". Religious Studies 44,269-287.doi:10.1017/sdd3441255080095d5

-Dumsday,Travis. (2012) . "Divine hiddenness as divine mercy".Religious studies48,183-198.doi:10.1017/s0034412511000199

-Inwagen.P.V.(2008). The Problem of Evil. Oxford: oxford university press.

-Lovering,R,P.(2004)." Divine hiddenness and inculpable ignorance". Internationaljournal for philosophy of religion 56,89-107. Doi:10.1007%2fs11153-005-1267-z

-Paytas,Tyler.(2017)." Kant s moral justification for divine hiddenness". Kantian Review 22,133-157.doi:10.1017/s1369415416000406

-Schellenberg, J. L. (2004). Does divine hiddenness justify atheism? In M. L. Peterson & R. J.

VanArragon (Eds.), Contemporary debates in the philosophy of religion(pp. 30–41). Blackwell.

-Schellenberg.J.L.(2010),"The hiddenness problem and the problem of evil". Faith and Philosophy 27,45-60. Available at:https://place.asburyseminary.edu/faithandphilosophy/vol27/iss1/3

-Schellenberg,j.L.(2015). The hiddenness argument, Oxford: oxford university press.

-Schllenberg,J.L.(1993). Divine Hiddenness and Human Reason. Ithaca and London: Cornell University Press.

-Schllenberg,J.L.(2005). "The hiddenness argument revisited(Ⅰ)". religious studies 41,201-215.doi:10.1017/s0034412505007614

-Swinburne, Richard.(1998). Providence and the problem of evil.Oxford: Oxford university press.

 

 

References in Arabic / Persian

 

Allen, D.(1389 AP).Three Outsiders:Pascal,Kierkegaard Simone Weil.Translated in Persian as: se-aastane neshin, by Reza Rezaei. Tehran: Ney Publication

Buber,M.(1392 AP).Eclipse Of  The God. Translated in Persian as: Kosof-i Khodavand, by abbas-i kashef & Abootorab-i Sohrab. Tehran: Farzanrooz Publication

CAPTCHA Image