فصلنامه پژوهش‌های فلسفی - کلامی (JPTR) - واژه نامه اختصاصی