قابل توجه کلیه نویسند گان محترم 

شماره تماس نشریه

۳۲۱۰۳۳۶۱- ۳۲۱۰۳۳۶۰

شماره تماس سردبیر

۳۲۱۰۳۷۶۱

مسئول نشریه: آقای محمد رضا شجاعی

.

آدرس: قم، بلوار الغدیر، دانشگاه قم، ساختمان مرکزی، دفتر مجلات علمی ، دفتر مجله علمی  پژوهش های فلسفی - کلامی 

کد پستی:3716146611

  ایمیل:jptr@qom.ac.ir

 


CAPTCHA Image