22
70
655
671
558,610
358,137
852.84
546.77

 

شماره جاری: دوره 22، شماره 1 - شماره پیاپی 83، بهار 1399 

ابر واژگان