اهداف و چشم انداز

هدف اصلی فصلنامه «پژوهش های فلسفی ـ کلامی» این است که با معرفی دستاوردهای پژوهشی نوین در رشته های مختلف فلسفه و کلام، همراه با تحلیل، تطبیق و نقد دیدگاه های مختلف فلسفی، امکان هم‌افزایی و ارتباط علمی پژوهشگران را در سطح  ملی و بین المللی  فراهم آورد.

از این رو امید است این نشریه با ایجاد فضای گفتگوی سازنده در عرصه مباحث مختلف فلسفی و بازخوانی اندیشه های فلسفی فیلسوفان به زبان نو، باعث رشد تفکر فلسفی گردد.

این نشریه از مقالاتی که پیرامون مسایل مهم فلسفی، راهی برای حل پرسش های نظری و برون رفت از مشکلات عملی ارائه کنند، استقبال می نماید.

حوزه های موضوعی مورد تاکید در این نشریه شامل:

-        فلسفه دین (کلام)

-        متافیزیک

-        فلسفه ذهن

-        معرفت شناسی

 -        فلسفه اخلاق

-        فلسفه زبان