فصلنامه پژوهش‌های فلسفی - کلامی (JPTR) - داور - داوران