داوران

فهرست داوران نشریه پژوهش های فلسفی کلامی در سال 1399

پژوهشهای فلسفی ـ کلامی برای ارتقاء کیفی سطح مقالات و نشریه از روش داوری همتا ـ دو سویه ناشناس برای داوری مقالات استفاده می کند. در این روش دو داور متخصص و آشنا به موضوع مقاله را داوری می کنند در حالی که نه نام نویسنده برای داور مشخص است و نه نام داور برای نویسنده. داوری همتا  برای ارزیابی اعتبار و کیفیت و صحت مقالات استفاده می شود.

قابل ذکر است داوران این مجله از اساتید فلسفه دانشگاه های مختلف کشور  و گروهی نیز  از داوران بین المللی هستند. 

 

 

 

 

آدرس ایمیل

رتبه علمی، وابستگی سازمانی

نام و نام خانوادگی

 

rezaa.akbari@gmail.com

 

استادتمام گروه فلسفه و کلام  دانشگاه امام صادق( ع)، تهران، ایران

اکبری، رضا

 

۱

makhavan77@gmail.com

دانشیارگروه فلسفه، دانشگاه علامه طباطبائی،تهران، ایران

اخوان، مهدی

۲

atrakhossein@gmail.com

 

دانشیار گروه فلسفه دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

اترک، حسین

۳

asady50@gmail.com

استادیار، پژوهشکده فلسفه و کلام، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، تهران، ایران

اسعدی، علیرضا

۴

asghari2007@gmail.com

دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

اصغری، محمد

۵

masud.esmaeily@gmail.com

استادیارگروه فلسفه، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ایران

اسماعیلی، مسعود

۶

saeed.anvari@atu.ac.ir

دانشیارگروه فلسفه، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

انواری، سعید

۷

alireza.alebouyeh@gmail.com

 

استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، تهران، ایران

آل بویه، علی رضا

۸

alibedashti@gmail.com

استاد تمام گروه فلسفه و کلام دانشگاه قم

 اللهبداشتی، علی

۹

 

 

ahmadbeheshtimehr@gmail.com

 

 

استادیارگروه شیعه شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران

 

بهشتی مهر، احمد

۱۰

pouresmail@gmail.com

 

دانشجوی دکتری، پژوهشکده فلسفه تحلیلی،پژوهشگاه دانش های بنیادین( آی پی ام.)، تهران، ایران

پوراسماعیل، یاسر

۱۱

zhpoursina@gmail.com

 

دانشیارگروه معارف،دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

پورسینا، زهرا

۱۲

binaymotlagh@ltr.ui.ac.ir

استادیارمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

 

توکلی بینا، میثم

۱۳

fatavakoli4076@gmail.com

 

استادیارگروه معارف، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

توکلی، مهناز

۱۴

seghatoleslami@irandoc.ac.ir

 

استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی اخلاق و حقوق اطلاعات

ثقه الاسلامی، علیرضا

۱۵

qhjavad@yahoo.com

 استادیار گروه کلام، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، تهران، ایران

جوادپور، غلامحسین

۱۶

Javadi-m@qom.ac.ir

استاد تمام گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران

جوادی، محسن

۱۷

ahesamifar@yahoo.com

 

دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه بین المللی امام خمینی

حسامی فر، عبدالرزاق

۱۸

ashoseini53@gmail.com

 

 دکتری فلسفه تطبیقی،  دانشگاه قم، قم، ایران

حسینی حسین آباد، اعظم السادات

۱۹

souraki1@gmail.com

 

 دکتری فلسفه اخلاق،  دانشگاه قم، قم، ایران

حسینی سورکی، سید محمد

۲۰

 

malek.hosseini@srbiau.ac.ir

استادیار دانشگده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه ازاد اسلامی علوم تحقیقات، تهران، ایران

حسینی، مالک

۲۱

khademi4020@gmail.com

استادیار مرکز تحقیق و توسعه، تهران، ایران

خادمی، حمید رضا

۲۲

z.khazaei@gmail.com

استادتمام،  گروه فلسفه وکلام دانشگاه قم، قم، ایران

خزاعی، زهرا

۲۳

a.dirbaz5597@gmail.com

 

دانشیار گروه فلسفه و کلام دانشگاه قم، قم، ایران

دیرباز، عسکر

۲۴

ahmad.deylami@gmail.com

 

دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران

دیلمی، احمد

۲۵

zaker@ut.ac.ir

دانشیارگروه فلسفه،  پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

ذاکری، مهدی

۲۶

zabihi.m21@gmail.com

 

استاد گروه فلسفه و کلام، دانشگاه قم، قم، ایران

ذبیحی، محمد

۲۷

zamani@ipm.ir

استادیار، پست دکتری، پژوهشکده فلسفه تحلیلی، پژوهشگاه دانشهای بنیادی، تهران، ایران

زمانی، محسن

۲۸

saeedimehr@yahoo.com

استاد تمام، گروه فلسفه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

سعیدی مهر، محمد

۲۹

sanaee_philo@yahoo.com

 

استادیار گروه ادیان و عرفان، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

سنایی، علی

۳۰

mk_shaker@yahoo.com

 

استاد تمام،  گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

شاکر، محمد کاظم

۳۱

 

marziyehsadeghi@yahoo.com

دانشیارگروه فلسفه و کلام،  دانشگاه قم، قم، ایران

صادقی، مرضیه

۳۲

saemi.amir@gmail.com

عضو هیئت علمی پژوهشکده فلسفه تحلیلی، پژوهشگاه دانشهای بنیادی (IPM)

صائمی، امیر

۳۳

solati_yahya@yahoo.com

استادیار، دانشگاه ازاد اسلامی کرج، کرج، ایران

صولتی، یحیی

۳۴

mahdiazimi@ut.ac.ir

استادیار گروه فلسفه، دانشگاه تهران، تهران، ایران

عظیمی، مهدی

۳۵

gelmi@ut.ac.ir

دانشیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

علمی، قربان

۳۶

ahmad.fazeli@gmail.com

دانشیارگروه فلسفه اخلاق،  دانشگاه قم، قم، ایران

فاضلی، سید احمد

۳۷

hfatzade@gmail.com

دانشیار گروه فلسفه وکلا،م دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

فتح زاده، حسن

۳۸

drskavandi@znu.ac.ir

 

دانشیار گروه فلسفه و کلام، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

کاوندی، سحر

۳۹

akashfi@ut.ac.ir

 

دانشیار گروه فلسفه و کلام،  دانشگاه تهران، تهران، ایران

کشفی، عبدالرسول

۴۰

tahzib@yahoo.com

 

استادیار گروه معارف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران، ایران

گل پرور روزبهانی، مهدی

۴۱

larijani54@gmail.com

 

استادیار گروه فلسفه اخلاق، دانشگاه قم، قم، ایران

لاریجانی، مریم

۴۲

legenhausen@gmail.com

 

استادتمام گروه فلسفه وکلام،  موسسه امام خمینی، قم، ایران

لگنهاوزن، محمد

۴۳

 

mmrezai391@yahoo.com

 

استاد گروه فلسفه، پردیس فارابی، قم

محمد رضایی، محمد

۴۴

madani.seyede@gmail.com

 

 استادیار گروه معارف، دانشگاه امیر کبیر، تهران، ایران

مدنی، انسیه

۴۵

hmorvarid@ipm.ir

 

 استادیار، پژوهشگر پژوهشکده فلسفه تحلیلی،  پژوهشگاه دانشهای بنیادی (IPM) ، تهران، ایران

مروارید، هاشم

۴۶

s_masoumi@sbu.ac.ir

 

استادیار پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی

 

معصومی، سعید

۴۷

gmheidari@gmail.com

 

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

مقدم حیدری، غلامحسین

۴۸

mmonfared86@gmail.com

 

استادیارگروه فلسفه و کلام دانشگاه قم، قم، ایران

منفرد، مهدی

۴۹

smtmabtahi@gmail.com

 

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

موحد ابطحی، سید محمد تقی

 

۵۰

mmovahed3@gmail.com

 

استادیار گروه فلسفه و کلام،  دانشگاه قم، قم، ایران

موحد نیا، معصومه

۵۱

mon_2004_m@yahoo.com

 

استادیار گروه شیعه شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران

موسوی، سیده منا

۵۲

fnabati@yahoo.com

                                                    

دانشیار، گروه فلسفه، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

نباتی، فرشته

۵۳

nasri_a32@yahoo.com

استاد تمام،  دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

نصری، عبدالله

۵۴

dr.a.yazdi@gmail.com

استادیار گروه فلسفه دانشگاه قم

 یزدی، اقدس

۵۵