فصلنامه پژوهش‌های فلسفی - کلامی (JPTR) - فرایند پذیرش مقالات