بررسی رویکردهای اختیارگرایان در پاسخ به استدلال شانس

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تطبیقی دانشگاه قم

2 دانشیار دانشگاه قم

چکیده

اختیارگرایان معتقدند تنها در یک جهان نامتعین است که می‌توان انسان را دارای اراده آزاد دانست. اما نامتعین بودن جهان منجر به شانسی و اتفاقی شدن امور آن و نفی اراده آزاد می‌گردد. بنابراین استدلال شانس مهمترین مشکل اختیارگرایان است. پاسخ‌های آنان در برابر صورت‌بندی تبیینی این استدلال را به سه دسته می‌توان تقسیم کرد. دسته اول به مصادره به مطلوب بودن این استدلال قائلند. آنها تبیین تقابلی را تنها برای انتخاب‌های متعین ممکن می‌دانند و طلب آن را از موقعیتهای نامتعین غیر منطقی و دوری می‌دانند. گروه دوم باور دارند که با وجود اینکه برای انتخاب‌های نامتعین تبیین تقابلی نداریم اما می‌توان آزادی کنشگر در انتخاب‌های نامتعین را با تبیین غیر تقابلی توضیح داد. دسته سوم با ارائه مثالهایی در صدد ارائه تبیین تقابلی برای برخی از انتخاب‌های نامتعین هستند. در این صورت شانسی دانستن انتخاب‌های نامتعین و نفی اراده آزاد در چنین شرایطی رد می‌شود. در این مقاله بعد از مقدمه‌ای در باب چیستی اشکال شانس به انواع صورت‌بندی آن و پاسخهای اختیارگرایان به صورت تبیینی این استدلال پرداخته و در نهایت به این نتیجه می‌رسیم که اختیارگرایان از عهده پاسخ به این اشکال بر نیامده‌اند و اشکال شانس هنوز به صورت چالشی حل نشده پیش روی آنهاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the libertarian approaches in response to the Luck Argument

نویسندگان [English]

  • Jamal Kadkhodapour 1
  • Asgar Dirbaz 2
2 Assistant professor, University of Qom
چکیده [English]

Libertarians believe that it is only in an indeterministic world that human beings have the free will. But the uncertainty of the world leads to chance, to the randomness of its affairs and to the denial of free will. Therefore, the Luck Argument is the most important problem of the libertarians. Their responses to the explanatory formulation of this argument can be divided into three categories. The first group confesses that the argument is question-begging. They see contrastive explanations is available only for determined choices, and demand of them for indeterministic situations are circular and irrational. The latter believe that although we have no contrastive explanations for undetermined choices, the freedom of the agent in such choices can be explained by non-contrastive explanations. The third category, by providing examples, attempts to provide a contrastive explanation for some undetermined choices. In this article, after an introduction to what is the Luck Argument, the types of its formulation and the libertarian responses to explanatory formulation have been explained. Finally, we conclude that they have not been able to respond to the Luck Argument and that objection still remains an unsolved challenge for libertarians.

کلیدواژه‌ها [English]

  • libertarianism
  • free will
  • luck argument
  • Determinism
  • contrastive explanation
CAPTCHA Image