فصلنامه پژوهش‌های فلسفی - کلامی (JPTR) - اخبار و اعلانات