1. کارکرد معرفتی اقناع و تخییل از دیدگاه فارابی

فتانه تواناپنا؛ نادیا مفتونی

دوره 17، شماره 2 ، زمستان 1394، ، صفحه 91-110

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2015.598

چکیده
  تخیل و اقناع از دیدگاه فارابی در دو بعد تصوری و تصدیقی اهمیت فراوانی دارد. این مسئله در کنار تصریح وی به برتری حد تام و یقین نیازمند تبیین است. از نگاه وی، بیشتر مردم به مرحله ادراک عقلی نمی‌رسند. مقصود فارابی از تخییل این است که حقیقت واحد و ثابتی به میزان توان ادراکی افراد ممثل شود. اقناع هم نوعی ظن است که احتمال عناد و خلاف در آن می‌رود. ...  بیشتر