1. گسست معرفت‌شناختی پارادایم‌های فلسفی از نظر ریچارد رورتی

شهلا اسلامی

دوره 12، شماره 3 ، بهار 1390، ، صفحه 127-144

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2011.135

چکیده
  در این مقاله، نظریه رورتی در مورد پارادایم‌های فلسفی را در دو مرحله بررسی می‌کنیم: ابتدا به توصیف و تحلیل دیدگاه تاریخی‌گرایانه او در مورد مسائل فلسفی می‌پردازیم. در این مرحله، رورتی نشان می‌دهد که تاریخ فلسفه، شامل سه پارادایم متافیزیک، معرفت‌شناسی و فلسفه ذهن است که هر یک از این پارادایم‌ها مسائل مخصوص به خود را دارند. رورتی ...  بیشتر