نویسنده = سید محمدجواد سیدی
تعداد مقالات: 1
1. نقد هیدگر بر مفهوم جهان در فلسفۀ دکارت

دوره 18، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 39-60

10.22091/pfk.2016.796

سید محمدجواد سیدی؛ احمدعلی حیدری