1. مقایسه کانت و هگل درخصوص مقوله

محمد مشکات؛ مهدی دهباشی

دوره 11، شماره 1 ، پاییز 1388، ، صفحه 103-128

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2009.188

چکیده
  در اینجا مقصود آن است که یک بحث تطبیقی بین دو فیلسوف درخصوص ماهیت مقوله ـ صرف نظر از تعداد مقولات و مباحث تفصیلی این دو فیلسوف در مورد تک تک آنها ـ انجام گیرد. لفظ مقوله به جای مقولات در عنوان به منظور تحدید دایره موضوع به ماهیت مقوله انتخاب شده است. به طور مشخص آنچه در اینجا بعد از اشاره‌ای به تفاوت دیدگاه کانت با ارسطو در مورد مقولات ...  بیشتر