1. منتقدان واقعی معیار قضاوت زیبایی‌شناسی از دیدگاه هیوم

محسن بهلولی فسخودی

دوره 10، شماره 4 ، تابستان 1388، ، صفحه 157-176

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2009.202

چکیده
  هیوم در مباحث زیبایی شناسی خود  به دنبال اصلی برای موضوع مناقشه انگیز ذوق است. به عقیده او زیبایی در خود اشیاء نیست، بلکه در ذهنی جای دارد که این اشیاء را مورد تامل قرار می دهد. او ظاهرا ادعایی پارادوکسیکال را مطرح می کند. از یک سو درک زیبایی امری است ذهنی و برخاسته از احساس و کاملا سوبژکتیو و از سوی دیگر می توان درباره یک اثر هنری و ...  بیشتر