1. فلسفه بعثت انبیا؛ کاستی یا بیداری عقل؟

عبدالرحیم سلیمانی

دوره 16، شماره 1 ، پاییز 1393، ، صفحه 79-100

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2014.23

چکیده
  چرا خداوند پیامبرانی را به سوی انسان‌ها فرستاده است؟ از زوایای مختلفی به این پرسش، پاسخ داده شده است. اما یکی از ابعاد این مسئله این است که انسان چه کمبودی دارد که با وحی الاهی برطرف می‌شود. نوع پاسخ‌هایی که از این بُعد به این پرسش داده شده در این جهت مشترک‌اند که عقل و خرد آدمی را در وضع قوانین برای اداره اجتماع یا رساندن انسان به ...  بیشتر