1. بررسی تأثیر اندیشه ایرانی بر افلاطون

مهدی منفرد

دوره 19، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 131-151

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2017.1170.1390

چکیده
    سخن دربارۀ تأثیرپذیری فلاسفۀ یونان باستان به‌ویژه افلاطون از اندیشۀ شرقیان و ایران باستان، بسیار گفته شده است. آثار گوناگونی از خود متفکران غربی نیز دربارۀ این مسئله بر‌جای مانده است. ما در این مقاله بر آنیم تا گوشه‌ای از این تأثیرپذیری را در اندیشۀ فلسفی افلاطون، بازخوانی کنیم. نظر برخی مورخان غربی فلسفه دربارۀ زادگاه و منشأ ...  بیشتر