1. بررسی شکل هندسی اجزای جسم از نگاه ذیمقراطیس و پیروانش

محمدحسین حشمت پور

دوره 19، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 6-23

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2017.1361.1446

چکیده
  دربارۀ بساطت و ترکّب جسم‌‌، در فلسفه -که عهده‌دار شناخت واقعیات است - دو قول مطرح شده یکی قول به بساطت که جسم را تنها صورت جسمیّه می‌داند و ترکب آن از ماده و صورت و نیز ترکب از اجزاء صغار را منکر می‌شود. و دیگر قول به ترکّب که صاحبان این قول به دو دسته تقسیم می‌شوند: یکی آنان که جسم را از ماده و صورت (یعنی صورت جسمیه) مرکب می‌دانند. و ...  بیشتر