1. ارزیابی وب سایت نشریات علمی حوزه فلسفه براساس شاخص های نمایه سازی پایگاه های اطلاعاتی و استنادی بین المللی

نجمه باقریان

دوره 20، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 203-225

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2018.3055.1862

چکیده
  هدف این مقاله بررسی سطح توجه نشریات فارسی حوزۀ فلسفه به شاخص‌های نمایه‌سازی پایگاه‌های معتبر بین‌المللی‌‌ است. در این پژوهش وب‌گاه ۴۱ نشریۀ فارسی حوزۀ فلسفه که زیر نظر کمیسیون نشریات علمی منتشر می‌‌شوند، بر اساس شاخص‌های اصلی نمایه‌سازی نشریات در پایگاه‌های معتبر بین‌المللی‌‌ بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد، ۲۶ درصد نشریات ...  بیشتر