معرفت شناسی
1. فلسفه، فلسفه است؛ نقب و نقدی بر چیستی فلسفه‌های مضاف

علی فتحی

دوره 20، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 209-226

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2017.2121.1656

چکیده
  چند صباحی است اصطلاح «فلسفه‌های مضاف» وارد ادبیات فلسفی معاصر ما شده است و متعاطیان این حوزه سعی بلیغی در تبیین و توضیح مقاصد و اَغراضشان از جعل و تألیف این عنوان نوپا مصروف داشته‌اند. در این جستار کوشیده‌ایم تا معضلات و معایب چنین رهیافتی را در فلسفه با توجه به خاستگاه آن بیان کنیم و در نهایت، با عنایت به این که فلسفه یک علم ...  بیشتر