دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی مبانی و الزامات اخلاقی در تعیین حد و حوزهٔ جرم‌انگاری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1400

10.22091/jptr.2021.6551.2485

سید محمد حسینی سورکی


2. مقایسۀ تسلّی‌بخشی‌های ابن‌سینا و کانت در مواجهه با فقر مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1400

10.22091/jptr.2021.6736.2507

مونا فروزیان؛ فروزان راسخی؛ نرگس نظرنژاد


3. تحلیل آماری از استعاره های علیت در کتاب شواهد الربوبیه ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

10.22091/jptr.2021.6477.2468

وحید خادم زاده؛ کوکب دارابی


4. «جانشینی» نزد لویناس و «جایگزینی» در همدردی: دو رویکرد متفاوت در مواجهه با دیگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.22091/jptr.2021.7006.2549

حامده راستایی؛ احد فرامرز قراملکی


5. ساختار زبانی واقعیت در اندیشه ریچارد رورتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1400

10.22091/jptr.2021.6954.2544

عیسی موسی زاده؛ محمد اصغری؛ محمد رضا عبدالله نژاد