دوره و شماره: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 65، پاییز 1394، صفحه 1-200 
4. تاویلات بدیع سهروردی از آیه نور

صفحه 71-92

10.22091/pfk.2015.550

محمد رضا یوسفی؛ الهه حیدری جونقانی


5. صدق و کذب‌پذیری مشهورات نزد ابن‌سینا

صفحه 93-110

10.22091/pfk.2015.552

مهناز امیرخانی؛ سیده ملیحه پورصالح امیری